Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR LI/438/10 w sprawie: odpłatnej zamiany gruntów .

U C H W A Ł A NR LI/438/10

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie: odpłatnej zamiany gruntów .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.13 ust.1 i art.15 ust.1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku nr 102, poz. 651) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

1.Wyraża się zgodę na odpłatną zamianę nieruchomości będącej własnością Gminy Wschowa
stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 106 o powierzchni 0,1000 ha,
położoną w Przyczynie Górnej , dla której Sąd Rejonowy we Wschowie prowadzi księgę
wieczystą Kw nr 21808 na nieruchomości stanowiące działki gruntu położone w Przyczynie
Górnej, będące własnością osób fizycznych: nr 55/16 o powierzchni 0,0247 ha oraz nr 55/17
o powierzchni 0,0095 ha, dla których Sąd Rejonowy we Wschowie prowadzi księgę wieczystą
Kw nr 1471.


2.Wyraża się zgodę na odpłatną zamianę nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną
numerem ewidencyjnym 55/16 o powierzchni 0,0247 ha położonej w Przyczynie Górnej po jej
nabyciu zgodnie z § 1 pkt.1 uchwały na działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym
55/7 o powierzchni 0,0137 ha położoną w Przyczynie Górnej, dla której Sąd Rejonowy we
Wschowie prowadzi księgę wieczystą Kw nr 2879, stanowiącą własność osób fizycznych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej


Fabian GrzybData publikacji: 2010-07-12 09:30:20 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa