Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR LI/439/10 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/367/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne.

UCHWAŁA NR LI/439/10
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/367/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984,Nr 153, poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203, z 2005r. Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457, z 2006r. Nr 17,poz.128,Nr 181,poz.1337,z 2007r. Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173,poz.1218,z 2008r. Nr 180,poz.1111,Nr 223,poz.1458, z 2009r.Nr 52,poz.420), w związku z art.34ust.6 i art.68 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102,poz.651), art. 4 ust. 1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007r.Nr 68,poz.449, z 2009 r. Nr 31,poz.206), Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 1 pkt 3 Uchwały Nr XLV/367/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne, który otrzymuje brzmienie:

„3.Upoważnienie obejmuje nie więcej niż 2.200 m2 powierzchni użytkowej wszystkich lokali.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej


Fabian GrzybUzasadnienie
do projektu uchwały o zmianie uchwały
w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych

Rada Miejska we Wschowie w dniu 30 grudnia 2009 roku podjęła Uchwałę Nr XLV/367/09
w sprawie:pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiącyh mienie gminne.
W uchwale upoważniono Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do sprzedaży nie więcej niż 1000 m2 powierzchni wszystkich lokali.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa wydał Zarządzenie nr 33/2010 z dnia 25 marca 2010 roku,
w którym ustalono termin składania wniosków o nabycie na własność lokali użytkowych stanowiących mienie gminne,ich najemcom w drodze pierwszeństwa.W ustalonym terminie-od 12 kwietnia 2010 roku do 23 kwietnia 2010 roku złożone zostały 42 wnioski -najemców lokali użytkowych na łączną powierzchnię :2.193,06 m2. Upoważnienie obejmowało nie więcej niż 1000 m2 – zatem – objęło 15 wniosków na łączną powierzchnię:966,12 m2.
W związku z dużym zainteresowaniem nabyciem na własność lokali użytkowych -proponuje się zwiększyć powierzchnię użytkową do sprzedaży -z 1.000 m2 do 1.500 m2. Oznaczałoby to -sprzedaż kolejnych 11 lokali użytkowych, co stanowiłoby łącznie z dotychczasowymi lokalami:
sprzedaż 26 lokali użytkowych o powierzchni 1.454,73 m2 .Sporządziła:
Marzanna Gałecka-Wydział GIN
16.06.2010r.Data publikacji: 2010-07-12 09:32:05 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa