Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR LI/440/2010 w sprawie: zmiany Uchwały nr XLV/364/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów...

PEŁNY TEKST UCHWAŁY ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU.

UCHWAŁA NR LI/440/2010
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr XLV/364/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok w Gminie Wschowa.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt. 5 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późna. zm.) w związku z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 70 poz. 473 z późna. zm.). Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale nr XLV/364/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 w Gminie Wschowa § 1 rozdział II otrzymuje brzmienie:
II
Dziedziny podejmowanych działań i zadania do realizacji Sposoby realizacji Planowane koszty realizacji

1. Profilaktyka wśród dzieci, młodzieży i dorosłych:
a) programy profilaktyczne, działania jednorazowe o działaniu profilaktycznym
b) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży


- organizowanie i pomoc w realizacji programów profilaktycznych.

- pomoc dla instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych prowadzących działania profilaktyczne


55 000 zł


40 000 zł- organizacja w okresie ferii letnich i zimowych wyjazdów poza miejsce zamieszkania

- prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci z grup ryzyka

- place zabaw, ścieżki zdrowia
50 000 zł50 000 zł


52 000 zł
2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. - prowadzenie i finansowanie szkoleń dla osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i profilaktyką alkoholową

- zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych.

- wynagrodzenie sekretarki i pełnomocnika

- zakup materiałów biurowych, programów i akcesoriów komputerowych 8 000 zł
2 500 zł30 000 zł


5 000 zł

3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, oraz ochrony przed przemocą w rodzinie
- udział w szkoleniach dla różnych grup zawodowych w zakresie postępowania wobec zjawiska przemocy w rodzinie

- udzielanie konsultacji i porad specjalistów w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. (psycholog, biegły sądowy, wywiady środowiskowe, konsultanci)
1 000 zł25 080 zł

4. Posiedzenie Komisji i Zespołu Interwencyjnego
- udział w posiedzeniach Komisji: przewodniczący komisji – 250 zł miesięcznie, członkowie 200 zł miesięcznie,

- członkom komisji przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za sporządzania opinii w sprawie wniosków na sprzedaż alkoholu - 30 zł miesięcznie
15 200 zł
Razem 333 780 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


Uchwala_Nr_51_440_10_-_zm._Uchwaly_Nr_XLV_364_09_-_program_GKRPA
Rozmiar: 41.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 198

Data publikacji: 2010-07-12 09:33:20 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa