Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR LI/447/10 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy...

UCHWAŁA NR LI/447/10

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 24 czerwca 2010 roku.

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1 240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze powinna zawierać:
1. Część opisową o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze obejmującą:
1) dochody bieżące,
2) dochody majątkowe,
3) wydatki bieżące,
4) wydatki majątkowe,
5) przychody i rozchody budżetu,
6) dane dotyczące zadłużenia Gminy.

2. Część tabelaryczną obejmującą plan i wykonanie:
1) dochodów i wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
2) przychodów i rozchodów budżetu,
3) dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wyodrębnieniem dotacji celowych i podmiotowych w podziale na:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
4) wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
5) rachunków dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych oraz wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych,
6) wydatków majątkowych.

§ 2

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powinna obejmować wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w tym: informację o ich realizacji.
2. Informację, o której mowa w pkt 1 sporządza się po raz pierwszy za I półrocze 2011 roku.§ 3

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze powinna obejmować:
1. Przychody z prowadzonej działalności.
2. Dotację otrzymaną z budżetu Miasta i Gminy Wschowa.
3. Koszty, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
b) związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki,
c) remontów,
d) majątkowe,
e) pozostałe.
4. Stan należności i zobowiązań: w tym wymagalnych.
5. Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego.


§ 4

Traci moc Uchwała Nr XLII/410/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian Grzyb
UZASADNIENIE


do Projektu Uchwały Nr XLI/ /10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku nowej ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa przedkłada projekt uchwały w sprawie: trybu prac nad projektem Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa.


Zgodnie z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1 240 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa zakres i formę informacji:
- o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.
Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy WschowaData publikacji: 2010-07-12 09:40:37 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa