Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR LI/ 448 /10 w sprawie: trybu prac nad projektem Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa.

UCHWAŁA NR LI/ 448 /10

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie: trybu prac nad projektem Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa opracowuje założenia do Projektu uchwały budżetowej i przekazuje je:
- kierownikom/dyrektorom jednostek budżetowych,
- dyrektorom samorządowych instytucji kultury,
- naczelnikom wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,.
- pracownikom na samodzielnych stanowiskach
do dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Na podstawie zebranych materiałów informacyjnych i planistycznych Burmistrz Miasta i Gminy opracowuje Projekt uchwały budżetowej.
3. Załącznik do Projektu uchwały budżetowej o dochodach sporządza się z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej w zakresie określonym w ustawie o finansach publicznych.
4. Załącznik do Projektu uchwały budżetowej o wydatkach sporządza się z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej w zakresie określonym w ustawie o finansach publicznych.
5. Wszystkie pozostałe załączniki do Projektu uchwały budżetowej sporządza się w szczegółowości określonej w ust. 3 i 4, jeśli inne przepisy nie stanowią inaczej.

§ 2

1. Wraz z Projektem uchwały budżetowej organowi stanowiącemu przedkłada się uzasadnienie i materiały informacyjne.
2. Uzasadnienie powinno zawierać w szczególności:
a) w zakresie dochodów - omówienie poszczególnych źródeł dochodów,
b) w zakresie wydatków - omówienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych,
c) w zakresie przychodów i rozchodów – omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań.
3. Materiały informacyjne winny zawierać:
a) informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy za III kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy,
b) informację o aktualnym zadłużeniu Gminy.

§ 3

1. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi Burmistrz Miasta i Gminy przedkłada Radzie Miejskiej w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. W terminie, o którym mowa w ust. 1 Burmistrz Miasta i Gminy przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

§ 4

Projekt uchwały budżetowej ogłaszany jest poprzez:
- wyłożenie do wglądu w Biurze Rady,
- ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy.

§ 5

1. Przewodniczący Rady Miejskiej nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania Projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przekazuje Projekt do zaopiniowania stałym komisjom Rady Miejskiej. Jednocześnie Przewodniczący Rady Miejskiej określa planowany termin sesji, na której uchwalany będzie budżet.

2. Projekt uchwały budżetowej analizują Komisje Rady Miejskiej, dokonują jego oceny i formułują pisemne wnioski w zakresie działania komisji.

3. Opinie komisji przedkładane są Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy w terminie 14 dni przed datą sesji, na której uchwalony będzie budżet.

§ 6

Podjęcie uchwały budżetowej winno zostać poprzedzone:
1. Przedstawieniem Projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza Miasta i Gminy.
2. Odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o Projekcie uchwały budżetowej. Burmistrz Miasta i Gminy przedstawia Radzie Miejskiej stanowisko co do opinii Izby.
3. Odczytaniem opinii i wniosków komisji Rady Miejskiej przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji.
4. Przedstawieniem stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy co do wniosków zawartych w opiniach komisji Rady Miejskiej.
5. Przedstawieniem ewentualnych autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy do Projektu uchwały.
6. Dyskusją nad Projektem uchwały budżetowej.
7. Głosowaniem wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy.
8. Głosowaniem Projektu uchwały budżetowej.
§ 7

1. Uchwałę budżetową Rada Miejska uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.
2. Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest Projekt uchwały budżetowej przedstawiony Radzie Miejskiej.


§ 8

Traci moc Uchwała Nr XXVII/225/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 września 2008 roku w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.


§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2010-07-12 09:41:07 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa