Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR LI/453/10 w sprawie: ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego ...

UCHWAŁA NR LI/453/10

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie: ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
§ 1
Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą występować do Burmistrza Miasta i Gminy we Wschowie z wnioskami o przyznanie dotacji na realizację zadań, które nie zostały określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
§ 2
1. Podmioty o których mowa w § 1, aby uzyskać dotację, zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku o udzielenie dotacji w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest składanie wniosków o przyznanie dotacji w trakcie roku budżetowego.
§ 3
1. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki ma być przyznana dotacja;
2) nazwę podmiotu ubiegającego się o dotację;
3) miejsce i termin realizacji zadania;
4) zakres rzeczowy proponowanego zadania;
5) skalkulowane koszty zadania;
6) źródła sfinansowania kosztów zadania;
7) kwotę wnioskowanej dotacji;
8) datę i podpisy osób upoważnionych do oświadczania woli w imieniu podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych.
2. Oferta powinna być zgodna z zasadami uczciwej konkurencji i gwarantować wykonanie zadania w sposób efektywny, rzetelny, oszczędny i terminowy.
§ 4
Wnioski, o których mowa § 2 składa się do Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, który rozpatruje i dokonuje oceny wniosków o przyznanie dotacji na zadania publiczne określone w § 1.
§ 5
Wysokość dotacji na zadania publiczne należące do zadań gminy określa Rada Miejska w uchwale budżetowej.
§ 6
1. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, w terminie do 60 dni po uchwaleniu budżetu na dany rok lub w terminie do 30 dni od dokonania zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego, zawiera z podmiotem dotowanym pisemną umowę o dotację, w której uwzględnia się w szczególności:
1) oznaczenie stron umowy;
2) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana;
3) termin wykonania zadania;
4) wysokość dotacji;
5) termin i sposób przekazywania dotacji;
6) termin wykorzystania dotacji nie dłuższy jednak niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;
7) tryb kontroli dotowanego zadania;
8) termin i sposób rozliczenia oraz termin zwrotu niewykorzystanej dotacji;
9) termin złożenia pisemnego sprawozdania z wykonania zadań i wykorzystania dotacji.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, podaje do publicznej wiadomości wykaz podmiotów, którym udzielone zostały dotacje.
3. Przyznana dotacja przekazywana jest w terminach ustalonych w umowie.
4. Przekazywanie kolejnych rat następuje dopiero po rozliczeniu uprzednio otrzymanej raty dotacji.
§ 7
1. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa lub osoba działająca z jego upoważnienia dokonuje kontroli i oceny oraz wykonania zleconego zadania, a w szczególności:
1) stanu realizacji zadania;
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych na realizację zadania;
4) dokumentów finansowych oraz innej dokumentacji określonej przepisami prawa.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może polegać na:
1) zbieraniu i ocenie przedkładanych Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa, informacji o realizacji zadania i o jego rozliczeniu;
2) wizytacji podmiotów w trakcie realizacji zadania.
3. Z czynności kontrolnych sporządzany jest protokół.
§ 8
1. Rozliczenie otrzymanej dotacji następuje na zasadach i w terminie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
2. Podmioty wraz ze sprawozdaniem przedkładają do wglądu oryginały dokumentów finansowych potwierdzających, że zrealizowano je ze środków pochodzących z dotacji otrzymanej z budżetu gminy.
3. Dotacja podlega zwrotowi do budżetu na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.
§ 9
Traci moc uchwała Nr XXI/238/2004 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Wschowa, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2010-07-12 09:48:24 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa