Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR LII/454/10 w sprawie: ubiegania się o dofinansowanie projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wschowa” ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna

UCHWAŁA NR LII/454/10

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 2 września 2010r.

w sprawie: ubiegania się o dofinansowanie projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wschowa” ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się wolę przyjęcia do realizacji projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wschowa” i starania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, zwanego w dalszej części uchwały Projektem.
2. W przypadku otrzymania dofinansowania środki finansowe na realizację Projektu będą zabezpieczane w uchwałach budżetowych - w załączniku dotyczącym limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Wschowa.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do złożenia i podpisania wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

§ 3

Szacunkowa wartość projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wschowa” wynosi 4 987 121,60 zł. W przypadku otrzymania dofinansowania Projekt będzie finansowany z następujących źródeł:
- środki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w kwocie:
4 236 419,20 zł;
- dochody własne Gminy Wschowa w kwocie: 750 702,40 zł (z czego aport – 689 702,40 zł, wkład pieniężny – 61 000,00 zł)
§ 4

Planowany termin realizacji Projektu przypada na lata 2011-2019.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2010-10-18 09:32:16 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa