Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR LII/466/10 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok.

UCHWAŁA NR LII/466/10
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 2 września 2010 roku

w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 8, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 1, art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1 240 z późn. zm.), art. 166 ust. 4 z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1 241z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLIV/363/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 8 „ Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 9 „ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 10 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Wschowa na lata 2010-2012” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 11 „Wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 13 „Wydatki jednostek pomocniczych ( w tym: w ramach funduszu
sołeckiego )” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 14 „Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wschowa na 2010” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

W § 4 Uchwały Nr XLIV/363/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok zmniejsza się rezerwę ogólną do kwoty 102 340,00.

§ 3

Planowane po zmianach:

1. Planowane po zmianach:
1. Dochody stanowią kwotę 56 836 129,00 zł.
1.1 Dochody bieżące stanowią kwotę 49 587 024,00 zł.
1.2 Dochody majątkowe stanowią kwotę 7 249 105,00 zł.


2. Wydatki stanowią kwotę 64 867 864,00 zł.
2.1 Wydatki bieżące stanowią kwotę 50 398 706,00 zł.
2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 14 469 158,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 8 031 735,00 zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę oraz z wolnych środków.

3. Przychody i rozchody budżetu po zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


Uchwala_Nr_52_466_10_Zalacznik_Nr_1_dochody
Rozmiar: 126.44 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 194
Uchwala_Nr_52_466_10_Zalacznik_Nr_2_wydatki
Rozmiar: 193.26 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 195
Uchwala_Nr_52_466_10_Zalacznik_Nr_3_przychody_i_rozchody
Rozmiar: 19.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 176
Uchwala_Nr_52_466_10_Zalacznik_Nr_4_dotacje_dla_jedn._sektora_fin._publ.
Rozmiar: 22.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 197
Uchwala_Nr_52_466_10_Zalacznik_Nr_5_dotacje_dla_jedn._spoza_sektora_fin.publ.
Rozmiar: 20.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 187
Uchwala_Nr_52_466_10_Zalacznik_Nr_6_WPI_02.09.2010
Rozmiar: 25.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 188
Uchwala_Nr_52_466_10_Zalacznik_Nr_7_wydatki_unijne_wrzesien
Rozmiar: 37.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 180
Uchwala_Nr_52_466_10_Zalacznik_Nr_8_wydatki_solectw
Rozmiar: 30.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 184
Uchwala_Nr_52_466_10_Zalacznik_Nr_9_wydatki_majatkowe
Rozmiar: 166.12 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 191

Data publikacji: 2010-10-18 09:50:36 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa