Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR LIII/468/10 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego...

U C H W A Ł A NR LIII/468/10

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 30 września 2010r.

w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Wschowa, przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.

Na podstawie art. 90, ust. 4 ustawy z dnia 4 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli ich wykorzystania przekazywanych z budżetu Gminy Wschowa dla:
1) niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego zorganizowanych przy szkołach podstawowych;
2) niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Wschowa przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych;
3) niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych punktów wychowania przedszkolnego.
§ 2.
1. Niepubliczne przedszkole, otrzymuje z budżetu gminy Wschowa dotację na każde dziecko przedszkola w wysokości odpowiadającej 75% ustalonych w budżecie Gminy Wschowa wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedno dziecko.
2. Niepubliczny oddział rocznego przygotowania przedszkolnego zorganizowany przy niepublicznej szkole podstawowej otrzymuje dotację w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Wschowa wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedno dziecko.

3. Na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia/ wychowanka przedszkola i oddziału przedszkolnego, w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Wschowa lub w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych.

4. Jeżeli do przedszkola wymienionego w § 1 pkt 1 i 3 uczęszcza dziecko nie będące mieszkańcem gminy Wschowa, koszty udzielonej dotacji ponosi gmina, której dziecko jest mieszkańcem.

5. Osoba prowadząca przedszkole niepubliczne oraz inne formy wychowania przedszkolnego sporządza i przekazuje informacje o uczniach nie będących mieszkańcami Gminy Wschowa do 10 dnia miesiąca, za który ma być udzielona dotacja.

6. Niepubliczne zespoły wychowania przedszkolnego lub niepubliczne punkty przedszkolne zarejestrowane w Gminie Wschowa, otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości 40% kwoty wydatków bieżących, jakie w roku budżetowym ponosi gmina na jedno dziecko w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Wschowa.
§ 3.
Niepubliczna szkoła, o której mowa w § 1 pkt. 2, otrzymuje z budżetu gminy Wschowa dotację ustalaną według zasady, że kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły, w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Wschowa.
§ 4.
1. Dotacji udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego, lub zamierzającego prowadzić placówkę niepubliczną, przedstawiony Burmistrzowi Gminy Wschowa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok otrzymywania dotacji.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) datę i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa oraz datę i numer decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej,
2) określenie planowanej liczby uczniów / wychowanków uczęszczających do placówki,
3) zobowiązanie do informowania o zmianach zachodzących w liczbie dzieci,
4) wskazanie nazwy banku i numeru konta bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
4. Dotacja wypłacana będzie w dwunastu miesięcznych ratach, przekazywanych do ostatniego dnia każdego miesiąca.
5. Podmiot dotowany zobowiązany jest sporządzać i przekazywać Burmistrzowi Gminy Wschowa nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie miesięcznej części dotacji, rozliczenie z wykorzystania dotacji, zwane dalej „rozliczeniem”, za okres od początku roku kalendarzowego do końca danego miesiąca.
6. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
7. Ostatecznego rozliczenia udzielanych dotacji za okres roczny dokonuje się w terminie do 31 stycznia roku następnego.
8. W przypadku likwidacji placówek opisanych w § 1 i występującej nadpłaty dotacji, podmiot prowadzący placówkę zobowiązany jest w terminie 1 miesiąca od dnia likwidacji do zwrotu kwoty nadpłaconej, lub niewykorzystanej dotacji.
9. Do czasu określenia wysokości dotacji na jednego ucznia / wychowanka w danym roku
obowiązuje wysokość dotacji ustalona w poprzednim roku budżetowym. Po wprowadzeniu
zmiany wysokości dotacji na 1 ucznia / wychowanka nastąpi wyrównanie dotacji od 1 stycznia danego roku.
10. Ostateczna kwota dotacji dla szkół niepublicznych zostanie ustalona po otrzymaniu danych z metryczki subwencji oświatowej na dany rok, nie później niż do 30 czerwca danego roku.
§ 5.
1. Gminie przysługuje prawo kontroli liczby uczniów i wychowanków oraz prawidłowości wykorzystania dotacji, w szczególności w zakresie:
1) liczby uczniów i wychowanków, na podstawie dokumentacji organizacyjnej i przebiegu nauczania,
2) sposobu wykorzystania dotacji, na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej.
2. Kontroli dokonują osoby upoważnione przez Burmistrza Gminy Wschowa.
3. O planowanej kontroli powiadamia się organ prowadzący szkołę lub placówkę niepubliczną wraz z informacją o zakresie kontroli i czasokresie jej przeprowadzania.
4. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie kontrolowanej szkoły lub placówki niepublicznej lub jej organu prowadzącego, w dniach i w godzinach pracy, obowiązujących w jednostce kontrolowanej, w obecności pracownika tej jednostki.
5. Kontrolujący mają prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w ust.1 oraz do dokonywania z niej odpisów i kserokopii.
6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, który podpisują kontrolujący i przedstawiciel organu prowadzącego jednostkę kontrolowaną.
7. Osoba reprezentująca organ prowadzący szkołę lub placówkę niepubliczną kontrolowaną ma prawo zgłosić Burmistrzowi Gminy Wschowa pisemne wyjaśnienia do ustaleń zawartych w protokole, w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu.
8. W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli, nieprawidłowości mających wpływ na prawo do dotacji lub jej wysokość, które skutkują obowiązkiem zwrotu części lub całości dotacji – Burmistrz Gminy Wschowa wzywa organ prowadzący kontrolowaną szkołę lub placówkę niepubliczną, po rozstrzygnięciu złożonych wyjaśnień, o których mowa w pkt 7, do zwrotu dotacji pobranej nienależnie, w nadmiernej wysokości, bądź wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Zwrot ten powinien nastąpić w terminie 15 dni do dnia podpisania protokołu kontroli, o którym mowa w pkt 6.
9. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana nienależnie albo w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
§ 6.
Traci moc uchwała Nr XXV/211/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz jednostek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego i uchwała Nr XXVII / 221 / 08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 września 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/211/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz jednostek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


Uchwala_Nr_53_468_10_tryb_udzielania_dotacji_dla_niepublicznych_placowek_oswiat_Zal.1
Rozmiar: 38.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 226
Uchwala_Nr_53_468_10_tryb_udzielania_dotacji_dla_niepublicznych_placowek_oswiat_Zal.2
Rozmiar: 42.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 222

Data publikacji: 2010-10-18 10:47:48 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa