Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR LIII/471/10 w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu do głosowania na obszarze Gminy Wschowa w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

U C H W A Ł A NR LIII/471/10

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 30 września 2010r.


w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu do głosowania na obszarze Gminy Wschowa w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.


Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 159,, poz. 1547 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej we Wschowie tworzy się na obszarze gminy Wschowa odrębny obwód głosowania Nr 16 – Szpital Miejski we Wschowie.
2. Na siedzibę obwodowej komisji wyborczej wyznacza się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital” we Wschowie, ul. Ks. A.Kostki 33.

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

§ 3

Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2010-10-18 10:57:48 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa