Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR LIII/472/10 w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne i udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.

UCHWAŁA NR LIII/472/10

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 30 września 2010r.

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne i udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami),w związku
z art.34 ust.1 pkt.3,art.37 ust.1,ust.2 pkt.1 i 6, art.68 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2010 roku Nr 102,poz.651 ze zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargowym działki gruntu oznaczonej numerem
ewidencyjnym 247/6 o powierzchni 0,8000 ha położonej w Dębowej Łęce.

2. Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej na
działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2198/30 o powierzchni 0,0298 ha położonej przy
ul. Daszyńskiego 11a we Wschowie.

3. Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym na poprawę funkcjonowania sąsiednich
nieruchomości :

1) działki zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1616/4 o powierzchni 0,0361 ha na
poprawę zagospodarowania nieruchomości zabudowanej położonej na działce 1616/1 przy
ul. Staroleszczyńskiej 5 we Wschowie,

2) działki zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym1465/4 o powierzchni 0,0107 ha
i 1463/6 o powierzchni 0,0065 ha położone przy ul.Rynek/Ratuszowa na poprawę
funkcjonowania nieruchomości zabudowanej położonej na działce 1464 przy ul. Ratuszowej1
we Wschowie.

4. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wymienionych w pkt.3
ppkt.1 i 2 w wysokości: 50 %.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej


Fabian GrzybData publikacji: 2010-10-18 10:58:18 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa