Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR LIV/476/10 w sprawie: określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody, źródeł z których dochody są gromadzone na rachunku, przeznaczenia dochodów...

U C H W A Ł A NR LIV/476/10

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 28 października 2010 r.


w sprawie: określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody, źródeł z których dochody są gromadzone na rachunku, przeznaczenia dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 80,poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 i nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835), Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Z dniem 1 stycznia 2011 roku tworzy się wydzielone rachunki dochodów przy następujących jednostkach budżetowych Gminy Wschowa, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.):

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie
3. Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni
4. Szkoła Podstawowa w Lginiu
5. Szkoła Podstawowa w Siedlnicy
6. Szkoła Podstawowa w Konradowie
7. Szkoła Podstawowa w Łysinach
8. Gimnazjum Nr 1 we Wschowie
9. Gimnazjum Nr 2 we Wschowie
10. Samorządowe Przedszkole Nr 1 we Wschowie
11. Samorządowe Przedszkole Nr 3 we Wschowie
12. Samorządowe Przedszkole Nr 5 we Wschowie.
§ 2.


Źródłem dochodów gromadzonych na rachunku dochodów mogą być:

1. wpłaty ze spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
2. wpłaty z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki,
3. dochody z przygotowania i sprzedaży posiłków,
4. dotacje na dożywianie dzieci przekazywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej we
Wschowie.
5. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
6. opłaty wnoszone za udostępnienie dokumentacji przetargowej,
7. wpływy ze sprzedaży złomowanego, nieprzydatnego do użytkowania sprzętu i
wyposażenia.

§ 3.

Wpływy na wydzielony rachunek dochodów wymienione w § 2 przeznaczone będą na:

1. cele wskazane przez darczyńcę,
2. koszty przygotowania i zakupu posiłków,
3. remont i odtworzenie mienia będących w zarządzie, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały,
4. wydatki inwestycyjne,
5. zakup środków czystości,
6. zakup wyposażenia do kuchni i stołówki,
7. zakup pomocy dydaktycznych i książek,
8. zakup różnych usług w ramach zadań statutowych jednostki.
§ 4.
Sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania:

1. Do 20 września roku poprzedzającego rok budżetowy kierownicy jednostek wymienionych w § 1, przedkładają do Wydziału Budżetu i Finansów kalkulację dochodów i wydatków rachunku dochodów z podziałem w szczególności na dział, rozdział, paragraf.
2. Po otrzymaniu informacji o kwotach dochodów i wydatków rachunku dochodów przyjętych do projektu budżetu Gminy, kierownicy jednostek sporządzają projekty planów finansowych rachunku dochodów, przedkładając je do Wydziału Budżetu i Finansów w terminie 14 dni od otrzymania informacji.
3. Projekty planów finansowych rachunku dochodów jednostek budżetowych:
1) w przypadku gdy zachowana została zgodność z projektem uchwały budżetowej, zatwierdzone przez kierownika jednostki budżetowej,
2) zweryfikowane przez Wydział Budżetu i Finansów pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej
- stanowią podstawę gospodarki finansowej rachunku dochodów w okresie od dnia
1 stycznia roku budżetowego do dnia sporządzenia planu finansowego rachunku
dochodów.

4. Kierownicy jednostek budżetowych, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o kwotach dochodów i wydatków rachunku dochodów, przyjętych w uchwale budżetowej, sporządzają plany finansowe.
5. Plany finansowe rachunku dochodów ujęte w uchwale budżetowej i zatwierdzone przez kierowników jednostek budżetowych stanowią prognozę gromadzonych dochodów, a w zakresie wydatków nieprzekraczalny limit oraz stanowią podstawę gospodarki finansowej.
§ 5.

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Wschowa do udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planach finansowych wydatków rachunków dochodów jednostek w zakresie przeniesień między paragrafami.
2. Kierownicy jednostek budżetowych, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany, zawiadamiają Burmistrza Gminy Wschowa o dokonanych zmianach.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2010-11-05 13:37:23 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa