Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR LIV/477/10 w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Wschowa i jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa...

UCHWAŁA NR LIV/477/10

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 28 października 2010r.


w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Wschowa i jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa, z tytułu należności pieniężnych cywilnoprawnych, warunki pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego uprawnionych.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.2009 Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Wschowa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa z tytułu należności pieniężnych cywilnoprawnych, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności zwanych dalej „wierzytelnościami” od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zwanych dalej dłużnikami i wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 2.
1. Do umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności określonych
w § 1 upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa.

2. Do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności, o których mowa
w §1 uprawnieni są:

1) Kierownicy jednostek organizacyjnych, co do należności przypadających tym jednostkom, jeżeli kwota należności nie przekracza 3 krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu złożenia wniosku przez dłużnika lub oświadczenia wierzyciela o umorzeniu z urzędu.
2) Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, co do:
- należności przypadających jednostkom organizacyjnym, jeżeli kwota należności przekracza 3 krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego
w dniu złożenia wniosku przez dłużnika lub oświadczenia wierzyciela
o umorzeniu z urzędu,
- należności przysługujących Gminie Wschowa – bez względu na wysokość kwoty należności.
§ 3.

1. Wierzytelność może być umorzona z urzędu lub na wniosek dłużnika.

2. Do złożonego przez dłużnika umotywowanego wniosku dotyczącego umorzenia, odroczenia lub rozłożenia należności na raty powinny być dołączone dokumenty potwierdzające wykazane we wniosku fakty.

3. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, gdy ulga określona w § 1 uchwały, stanowi pomoc de minimis- zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (DZ.U UE L Nr 379 z 28.12.2006 r.), oprócz wniosku należy przedstawić:

1) wszystkie informacje wynikające z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.Z 2010 r. Nr 53 poz. 311) wraz
z wypełnionym formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do wskazanego Rozporządzenia,
2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minims, jaką podmiot otrzymał
w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

4. Uprawniony organ może umorzyć w całości lub w części należność główną oraz należności uboczne. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę
w całości lub w takiej części w jakiej została umorzona należność główna.

§ 4.

1. Wierzytelność może być umorzona w całości lub części, jeżeli wystąpi jedna
z następujących przesłanek:
1) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego albo oddalono wniosek o zgłoszenie upadłości,
2) nie można ustalić miejsca zamieszkania dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców i majątku,
3) w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub na podstawie dokumentów stwierdzających, że dłużnik nie posiada majątku
z którego można dochodzić tej należności i ściągniecie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
5) wierzytelność uległa przedawnieniu.

2. Udzielenie ulgi w spłacie należności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym a w przypadku określonym w § 4 ust. 1 pkt 3 wymagana jest konsultacja z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

3. Należność może być również umorzona pomimo braku okoliczności wymienionych
w ust.1, jeżeli postępowanie wyjaśniające wykaże, że za takim umorzeniem przemawiają szczególne względy społeczne lub gospodarcze, a odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty należności nie zapewnia spłaty tej należności.

4. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą w stosunku do wszystkich zobowiązanych.

5. Pomoc de minimis o której mowa w § 3 ust.3 wystąpi w odniesieniu do następujących ulg:
1) w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 w odniesieniu do postępowania upadłościowego,
2) w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 gdy ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika i jego egzystencji,
3) w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3 i § 5 ust. 1 uchwały.

§ 5.

1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, uprawniony organ, może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty zapłatę należności głównej lub ubocznej, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Gminy Wschowa lub jednostki organizacyjnej Gminy Wschowa.

2. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 6 miesięcy, a okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

3. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od rozstrzygnięcia do upływu terminu zapłaty określonego przez organ uprawniony do jego dokonania.

4. Bieg naliczania odsetek od należności, których termin płatności minął, zostaje przerwany z dniem złożenia wniosku o ulgę i trwa do dnia rozpatrzenia wniosku.


§ 6.

Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości odroczonej lub rozłożonej na raty należności pozostała do zapłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz ustawowymi odsetkami za zwłokę za cały okres wymagalności świadczenia.

§ 7.

Umorzenie oraz udzielanie ulg następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego w drodze umowy lub jednostronnego oświadczenia woli.

§ 8.

Organ uprawniony do umarzania lub udzielania ulg w spłacaniu należności może cofnąć swoją decyzję, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody na podstawie, których decyzję podjęto, okazały się fałszywe lub gdy dłużnik wprowadził organ w błąd, co do okoliczności, które stanowiły podstawę podjęcia decyzji.

§ 9.

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych przedkładają Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa informację za okres roczny, dotyczącą umorzeń oraz udzielonych ulg do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

2. Informacja powinna zawierać w szczególności określenie dłużnika i termin płatności należności oraz:
1) przy umorzeniu– kwotę podlegającą umorzeniu oraz tytuł prawny powstałej wierzytelności,
2) przy odroczeniu- kwotę podlegającą odroczeniu oraz termin zapłaty odroczonej wierzytelności,
3) przy rozłożeniu na raty – kwotę podlegającą rozłożeniu na raty, liczbę rat, a także terminy płatności i wielkości rat,
4) dane w informacji wykazuje się narastająco od początku roku.


§ 10.

Informację o której mowa w § 9 uchwały, Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa przedstawia Radzie Miejskiej we Wschowie do dnia 30 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 12.

Traci moc uchwała Nr XLIV/428/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 6 października 2006 roku w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Wschowa oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy –Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych
§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2010-11-05 13:39:46 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa