Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR LIV/483/10 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok.

UCHWAŁA NR LIV/483/10
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 28 października 2010 roku

w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1 240 z późn. zm.), art. 166 ust. 4 z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1 241z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLIV/363/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 4 „ Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 5 „Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 8 „ Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 9 „ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 10 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Wschowa na lata 2010-2012” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 11 „Wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 12 „ Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.


10. W załączniku Nr 13 „Wydatki jednostek pomocniczych ( w tym: w ramach funduszu
sołeckiego )” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 14 „Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wschowa na 2010” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.


§ 2

W § 4 Uchwały Nr XLIV/363/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok
- zwiększa się rezerwę ogólną do kwoty 74 308,00.
- zmniejsza się rezerwę celową z zakresu działania jednostek pomocniczych do kwoty 10 387,00.

§ 3

Planowane po zmianach:
1. Dochody stanowią kwotę 57 157 920,00 zł.
1.1 Dochody bieżące stanowią kwotę 50 650 063,00 zł.
1.2 Dochody majątkowe stanowią kwotę 6 507 857,00 zł.


2. Wydatki stanowią kwotę 65 189 655,00 zł.
2.1 Wydatki bieżące stanowią kwotę 51 637 499,00 zł.
2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 13 552 156,00 zł.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


Uchwala_Nr_54_483_10_-_Zalacznik_Nr_1_-_dochody
Rozmiar: 131.70 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 198
Uchwala_Nr_54_483_10_-_Zalacznik_Nr_2_-_wydatki
Rozmiar: 233.20 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 194
Uchwala_Nr_54_483_10_-_Zalacznik_Nr_3_-_dotacje
Rozmiar: 92.93 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 185
Uchwala_Nr_54_483_10_-_Zalacznik_Nr_4_-_wydatki_na_zadania_zlecone
Rozmiar: 99.17 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 192
Uchwala_Nr_54_483_10_-_Zalacznik_Nr_5_-_dotacje_dla_jedn._sektora_fin._publ.
Rozmiar: 21.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 176
Uchwala_Nr_54_483_10_-_Zalacznik_Nr_6_-_dotacje_dla_jedn._spoza_sektora_fin.publ.
Rozmiar: 20.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 172
Uchwala_Nr_54_483_10_-_Zalacznik_Nr_7_-_WPI
Rozmiar: 27.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 209
Uchwala_Nr_54_483_10_-_Zalacznik_Nr_8_-_wydatki_unijne
Rozmiar: 39.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 195
Uchwala_Nr_54_483_10_-_Zalacznik_Nr_9_-_rachunek_dochodow_wlasnych
Rozmiar: 45.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 180
Uchwala_Nr_54_483_10_-_Zalacznik_Nr_10_-_wydatki_soleckie
Rozmiar: 29.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 173
Uchwala_Nr_54_483_10_-_Zalacznik_Nr_11_-_wydatki_majatkowe
Rozmiar: 141.77 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 205

Data publikacji: 2010-11-05 14:27:44 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa