Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C HW A Ł A NR LV/487/10 w sprawie: programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o ...

U C HW A Ł A NR LV/487/10

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie: programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się : „Program współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.”
§ 2

Ilekroć w niniejszym „Programie współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011” zwanym dalej „Programem", jest mowa o:
1) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa;
2) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póżn. zmianami );
3) Organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
4) Programie - należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.
5) Konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, zgodnie z art.13 ustawy, w którym uczestniczą organizacje pozarządowe i inne podmioty.
§ 3
1. Celem współpracy Gminy Wschowa z Organizacjami na rok 2011 jest wzmocnienie ich potencjału oraz rozwijanie partnerstwa publiczno – społecznego.
2. Cele szczegółowe programu to:

1) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy,
2) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,
3) budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez umacnianie w świadomości mieszkańców poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie oraz tradycję,
4) wzmacnianie merytoryczne i instytucjonalne organizacji,
5) rozwój wolontariatu.
§ 4

Współpraca Gminy Wschowa z Organizacjami odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.
§ 5

1. Współpraca Gminy Wschowa z Organizacjami odbywać się będzie głównie w formie:

1) zlecania Organizacjom realizacji zadań publicznych finansowanych ze środków budżetu Gminy na zasadach określonych w przepisach.
2) wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności,
3) umów partnerstwa i o wykonanie inicjatywy lokalnej,
4) realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,
5) współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
w szczególności z funduszy Unii Europejskiej,
6) popularyzacji działalności organizacji pozarządowych w mediach i na stronach internetowych gminy www.wschowa.pl,
7) konsultacji na zasadach określonych w Programie,
2. Szczegółowe formy współpracy określa Program.

§ 6

Sfera zadań publicznych Gminy, które w świetle przepisów ustawy realizowane są we współpracy z organizacjami pozarządowymi, obejmuje zadania w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15) wypoczynku dzieci i młodzieży;
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
23) ratownictwa i ochrony ludności;
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27) promocji i organizacji wolontariatu;
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt 1-32

§ 7
1. Niniejszy Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. z zastrzeżeniem ust.2.
2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach Konkursu ofert na wpieranie realizacji zadań Gminy Wschowa w 2011r.
3. Współpraca Gminy Wschowa z organizacjami w ramach Programu obejmuje działania o charakterze finansowym i pozafinansowym.
4. Szczegółowy sposób realizacji Programu określa Rozdział 2, dział II Ustawy.

§ 8
Zadania priorytetowe realizowane we współpracy z Organizacjami w 2011 r.:
1. W zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
Zadanie: wspieranie i promocja wartościowych przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych.
Środki planowane na realizację zadania : 30 000,00
2. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
Zadanie: wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu .
Środki planowane na realizację zadania : 290 000,00
3. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
Zadanie: wspieranie wartościowych przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz walorów kulturowych gminy.
Środki planowane na realizację zadania : 30 000,00
4. W zakresie ochrony i promocji zdrowia:
Zadanie: wspieranie działań promujących zdrowie.
Środki planowane na realizację zadania : 28 000,00

§ 9
1. Burmistrz powołuje każdorazowo komisję konkursową, której zadaniem będzie dokonywanie oceny złożonej oferty.
2. W skład komisji wchodzą:
1) przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie - zajmujący się danym obszarem działalności,
2) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których Konkurs dotyczy.
3. Kryteria ogólne oceny ofert:
1) możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
2) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
Komisja konkursowa opiniuje oferty organizacji pozarządowych zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu o Konkursie. Komisja podejmuje decyzje w obecności co najmniej połowy jej członków, w drodze głosowania. Jeżeli w trakcie głosowania decyzja nie może być podjęta ze względu na równą liczbę głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego komisji. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, zawierający opinie o złożonych ofertach, który podpisywany jest przez wszystkich członków komisji biorących udział w posiedzeniu. Protokół przedkładany jest Burmistrzowi celem rozstrzygnięcia Konkursu. Burmistrz rozpatruje wnioski i podejmuje decyzje o przyznaniu dotacji. Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej UM i G www.wschowa.pl w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

§ 10

1. Burmistrz dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego lub powierzonego Organizacji na zasadach określonych w Ustawie.
2. Miernikami efektywności realizacji zapisów Programu będą uzyskane informacje dotyczące w szczególności:
1) liczby ogłoszonych konkursów ofert,
2) liczby ofert złożonych w otwartych konkursach,
3) liczby zawartych umów na realizacje zadania,
4) liczby umów, które nie zostały zrealizowane,
5) wysokości kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach,
6) liczby projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Miejską we Wschowie konsultowanych przez organizacje pozarządowe i inne organizacje pożytku publicznego,
7) liczby inicjatyw lokalnych,
8) liczby małych grantów,
9) liczby szkoleń, doradztwa, konferencji, warsztatów itp.,
10) liczby organizacji podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności.
3. Burmistrz składa Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Programu w terminie do 30 kwietnia następnego roku.
4. Na podstawie sprawozdania, oceny ewaluacji programu i po zebraniu uwag o jego realizacji, przygotowywany jest kolejny program na zasadach określonych w Ustawie.
5. Program, o którym mowa powyżej uchwalany jest do 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania i opracowywany jest po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Nr LIII/470/2010 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego Gminy Wschowa w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
6. Konsultacje uchwały zostały przeprowadzone zgodnie z zarządzeniem Burmistrza, w sprawie przeprowadzenia konsultacji. Konsultacja niniejszej uchwały odbyła się poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa. Z przebiegu konsultacji został sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostały opublikowane na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

§ 11
1. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.
2. Wysokość środków budżetowych na realizację zadań określa uchwała w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wschowa.

§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2011-02-16 09:16:34 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa