Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIII/115/11 w sprawie: opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Wschowa albo u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat.

UCHWAŁA NR XIII/115/11

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 29 września 2011r.

 

w sprawie: opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez
                     Gminę Wschowa albo u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości  
                     opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia
                     opłat.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 58 ust. 1 oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.Nr 45 poz. 235) Rada Miejska we Wschowa uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Za godzinę pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Wschowa albo u dziennego opiekuna ustala się opłatę w wysokości 1,20 zł (słownie: jeden złotych 20/100).

2.      W przypadku, gdy dzienny wymiar opieki w żłobku przekroczy 10 godzin ustala się dodatkową opłatę za każdą następną godzinę powyżej 10 godzin w kwocie 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych 00/100).

 

§ 2

 

Opłata, o której mowa w §1, w przypadku uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna rodzeństwa, ulega obniżeniu o 25% za drugie dziecko i każde następne dziecko.

§ 3

 

Opłata za dany miesiąc, będąca iloczynem stawki godzinowej, ilości godzin pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym albo u dziennego opiekuna oraz ilości dni roboczych w danym miesiącu zaokrągla się do pełnych złotych.

 

                                                                        § 4

 

Maksymalna wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka w żłobku, klubie dziecięcym albo u dziennego opiekuna wynosi 5,00 zł ( słownie: pięć złotych 00/100 ).

   

                                                                         § 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                         Rady Miejskiej

 

                                                                                                      Franciszek Baśczyn

 


Data publikacji: 2011-11-07 08:40:44 (521 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-11-07 08:43:02 Dodano załącznik: UCHWAŁA NR XIII/115/11 w sprawie: opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Wschowa albo u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponosze Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa