Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIII/116/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 września 2011r. w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasady jego ustalania.

UCHWAŁA NR XIII/116/11

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 29 września 2011r.

 

w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz
                      zasady jego ustalania.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 43 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§  1

 

Ustala się maksymalne wynagrodzenie dziennego opiekuna w wysokości 3,00 zł ( słownie: trzy złotych 00/100) za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem.

 

§ 2

 

Wynagrodzenie przysługuje na podstawie zawartej umowy z uwzględnieniem następujących zasad :

 

1.      Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ulega podwyższeniu o 50 % w przypadku objęcia opieką dziecka niepełnosprawnego.

2.      Wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie w zależności od liczby dzieci faktycznie objętych opieką w miesiącu poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia.

3.      Wynagrodzenie nie przysługuje z tytułu opieki nad dzieckiem objętym opieką żłobka lub klubu dziecięcego.

4.      Dzienny opiekun musi obejmować opieką co najmniej 3 dzieci.

5.      Wynagrodzenie przysługuje za nie więcej niż 8 godzin dziennej opieki.

6.      Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dzieckiem wyłącznie w dni robocze.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy Wschowa.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

 

                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                         Rady Miejskiej

 

                                                                                                      Franciszek Baśczyn

 

 


Data publikacji: 2011-11-07 08:43:25 (508 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-11-07 08:44:17 Dodano załącznik: UCHWAŁA NR XIII/116/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 września 2011r. w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasady jego ustalania. (Uchwała_Nr_13,116,11_-_zasady_+_max[2778x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa