Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIII/118/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa.

UCHWAŁA NR XIII/118/11

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 29 września 2011 r.

 

w sprawie: zasad udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest
                        z terenu Gminy Wschowa.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 2 i 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) – Rada Miejska we Wschowie, uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się zasady oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom oraz jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi na usuwanie wyrobów zawierających azbest i sposób jej rozliczenia.

 

§ 2

 

Dotacji udziela się na:

1.      demontaż pokryć dachowych lub innych wyrobów zawierających azbest i ich zabezpieczenia;

2.      transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania;

3.      unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

 

§ 3

 

Kwota dotacji na zadania określone w § 2 wynosi 100% kosztów kwalifikowanych obejmujących koszty demontażu, transportu i zdeponowania odpadów na składowisku.

 

§ 4

 

Wzór wniosku, o przyznanie dotacji stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 5

 

1.      Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą do 31 grudnia w roku 2011 i od 1 września do 31 grudnia w latach następnych.

2.      Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych
w budżecie gminy na dany rok, z uwzględnieniem pilności usunięcia wyrobów azbestowych.

3.      Kolejność realizacji następować będzie według daty wpływu kompletnych wniosków do Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

4.      Wnioski nie zrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą mogły być dofinansowane w roku następnym.

5.      W pierwszej kolejności przyznawane będą środki na utylizację wyrobów zawierających azbest w budynkach mieszkalnych.

 

 

 

§ 6

 

Ubiegający się o dotację muszą spełniać łącznie następujące warunki:

1.      posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości;

2.      nieruchomość musi być ujęta w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest;

3.      zgłoszenie do Starostwa Powiatowego we Wschowie zamiaru zmiany pokrycia dachowego;

4.      pozytywna opinia Starosty Wschowskiego w sprawie zmiany pokrycia dachowego;

5.      pisemna zgoda na wejście z robotami budowlanymi na teren nieruchomości.

 

§ 7

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa powołuje komisję ds. rozpatrywania złożonych wniosków. Zadaniem komisji jest:

1.      sprawdzenie zgodności złożonych wniosków;

2.      przeprowadzanie kontroli realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem na każdym etapie jego wykonania;

3.      stwierdzenie na podstawie wizji w terenie wykonania prac w zakresie określonym we wniosku;

4.      wnioskowanie do Burmistrza o wyrażenie zgody w sprawie przyznania dofinansowania.

 

§ 8

 

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzone będą przez wykonawcę wyłonionego przez Gminę Wschowa, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), po podpisaniu umów z poszczególnymi wnioskodawcami.

 

§ 9

 

Sposób rozliczenia dotacji:

1.      Dotacja rozliczona zostanie na podstawie faktury lub innego dowodu zapłaty po wykonaniu i odbiorze zadania.

2.      W celu rozliczenia dotacji gmina zastrzega sobie prawo dokonania kontroli wykonania zadania.

3.      Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie 15 dni od dnia wykonania przedsięwzięcia.

 

§ 10

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

 

§ 11

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                                Rady Miejskiej

 

                                                                                                            Franciszek Baśczyn

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr XIII/118/11

Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia 29 września 2011r.

 

 

Wniosek

o dofinansowanie realizacji zadań związanych

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

 

  1. Wnioskodawca:............................................................................................................................................................................................................................................................

 

  1. Dane adresowe wnioskodawcy (zameldowanie):

 

- miejscowość (kod pocztowy): .......................................................................................

- ulica, numer budynku, mieszkania: ...............................................................................

- telefon kontaktowy: .......................................................................................................

 

  1. Lokalizacja planowanych prac:

 

- miejscowość: ..................................................................................................................

- ulica, numer budynku: ...................................................................................................

- numer ewidencyjny działki: ...........................................................................................

 

  1. Opis planowanych prac:

 

- demontaż płyt dachowych (eternitu) z dachu budynku/*: mieszkalnego,

   gospodarczego, inwentarskiego, innego (określić jakiego): ...........................................................................................................................................

- powierzchnia dachu wskazanego budynku/ów [m2] ...........................................................................................................................................

- przewidywana ilość wytworzonych odpadów zawierających azbest [m2 lub kg] ...........................................................................................................................................

 

  1. Planowany termin realizacji prac: od dnia ............................. do dnia ............................

 

 

 

.............................................

data i podpis wnioskodawcy

 

 

 

 

 

 

/* - właściwe podkreślić

 

 


Data publikacji: 2011-11-07 08:48:40 (518 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-11-07 08:49:34 Dodano załącznik: UCHWAŁA NR XIII/118/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa. (Uchwała_Nr_13,118,11_-_zasady_dofinansowania_usuwania_az Marcin Malanowski
2011-11-07 08:50:29 Dodano załącznik: załącznik - wniosek o dofinansowanie usuwania azbestu (Uchwała_Nr_13,118,11_załącznik_-_wniosek_o_dofinansowanie_usuwania_azbestu[2780x2].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa