Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIII/123/11 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/405/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie : emisji obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

              UCHWAŁA NR XIII/123/11

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

          z dnia 29 września  2011 roku

 

w sprawie: zmiany  Uchwały Nr XLVIII/405/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25
                     marca 2010 r. w sprawie : emisji obligacji oraz określania zasad ich zbywania,
                     nabywania i wykupu.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami); art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§  1

 

W Uchwale Nr XLVIII/405/10 Rady Miejskiej we Wschowie dnia 25 marca 2010 roku :w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu wprowadza się następujące  zmiany:

 

§ 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie :

 

1.Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

 

1)      seria A10 o wartości     500.000 zł,  

2)      seria B10 o wartości  1.000.000 zł,

3)      seria C10 o wartości     300.000 zł,

4)      seria D10 o wartości     600.000 zł,

5)      seria F10 o wartości  1.400.000 zł,

6)      seria H10 o wartości  1.000.000 zł,

7)      seria A11 o wartości     300.000 zł,

8)      seria B11 o wartości     700.000 zł,

9)      seria C11 o wartości      400.000 zł,

10)  seria D11 o wartości     800.000 zł,

11)  seria E11 o wartości  1.200.000 zł,

12)  seria F11 o wartości     800.000 zł,

13)  seria G11 o wartości     800 000 zł

14)  seria H11 o wartości     800 000 zł

15)  seria  I11 o wartości     800 000 zł

16)  seria J11 o wartości      700.000 zł,

17)  seria K11 o wartości  1.000.000 zł,  

18)  seria L11 o wartości     500.000 zł,  

 

§ 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 

2.Emisja obligacji serii A10, B10, C10, D10, F10 i H10 nastąpi w 2010 r., emisja obligacji serii A11, B11, C11, D11, E11, F11, G11, H11, I11, J11, K11 i L11 nastąpi w 2011 r.

     

§ 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 

1.       Wykup obligacji nastąpi po upływie:

 

1)      5 lat od daty emisji obligacji serii A10, B10, H11, K11

2)      6 lat od daty emisji obligacji serii C10, D10, F10, A11, B11, I11, J11 i L11,

3)      7 lat od daty emisji obligacji serii H10, C11, D11, E11, F11 i G11.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                             

 

 

 

Przewodniczący

 Rady Miejskiej

 

                                                                                            Franciszek Baśczyn

 

 


Data publikacji: 2011-11-07 09:10:32 (570 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-11-07 09:12:10 Dodano załącznik: UCHWAŁA NR XIII/123/11 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/405/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie : emisji obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (Uchwała_Nr_13,123,11_-_zmiana_Uchw Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa