Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIV/129/ 11 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/11/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok w Gminie Wschowa.

                                                                                             

UCHWAŁA NR XIV/129/ 11

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia  27 października 2011 r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/11/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia

                   Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
                   2011 rok w Gminie Wschowa.

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 5 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                    o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późna. zm.) w związku
z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                         i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 70 poz. 473 z późna. zm.). Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/11/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 w Gminie Wschowa, w § 1 rozdział  III  otrzymuje brzmienie:

 

Dziedziny podejmowanych działań i zadania do realizacji

Sposoby realizacji

Planowane koszty realizacji

 

1. Profilaktyka wśród dzieci, młodzieży i dorosłych:

a) programy profilaktyczne, działania jednorazowe o działaniu profilaktycznym

 

 

 

 

b) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży

 

 

 

- organizowanie i pomoc w realizacji programów profilaktycznych.

 

- pomoc finansowa dla instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych prowadzących działania profilaktyczne

 

 

 

54 000 zł

 

 

84 120 zł

 

 

 

- organizacja w okresie ferii letnich i zimowych wyjazdów poza miejsce zamieszkania

 

- prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci z grup ryzyka

 

- place zabaw, ścieżki zdrowia

50 000 zł

 

 

 

58 000 zł

 

 

50 000 zł

 

2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

 

- prowadzenie i finansowanie szkoleń dla osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i profilaktyką alkoholową

 

- zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych.

 

- prowadzenie biura Komisji i Pełnomocnika, wynagrodzenie sekretarki i pełnomocnika

-  zakup materiałów biurowych, programów i akcesoriów komputerowych

 

3 000 zł

 

 

 

 

3 000 zł

 

           

 

 38 000 zł

 

5 000 zł

 

3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, oraz ochrony przed przemocą w rodzinie

 

- udział w szkoleniach dla różnych grup zawodowych w zakresie postępowania wobec zjawiska przemocy w rodzinie

 

- udzielanie konsultacji i porad specjalistów w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. (psycholog, biegły sądowy, wywiady środowiskowe, konsultanci)

 

5 000 zł

 

 

 

25 000 zł

 

4. Posiedzenie Komisji

 

- udział w posiedzeniach Komisji: przewodniczący komisji – 250 zł miesięcznie, członkowie 200 zł miesięcznie,

 

- członkom komisji przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za sporządzania opinii w sprawie wniosków na sprzedaż alkoholu  - 30 zł miesięcznie

 

16 000 zł

Razem

 

391 120 zł

                                                                                                                                                   

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

        Przewodniczący

                    Rady Miejskiej

           Franciszek Baśczyn

 


Data publikacji: 2011-11-07 09:22:12 (527 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-11-07 09:24:17 Dodano załącznik: UCHWAŁA NR XIV/129/ 11 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/11/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok w Gminie Wschowa. (Uchwała_Nr_14,129,11_-_zmian Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa