Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIV/130/ 11 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/12/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na 2011 rok.

      UCHWAŁA NR XIV/130/ 11

 

                                                RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

                                                        z dnia 27 października 2011r.

 

 

w sprawie:  zmiany Uchwały Nr IV/12/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia
                     2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
                     w Gminie Wschowa na 2011 rok.

                      

 

Na podstawie  art. 18 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym        ( Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art.10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii. (Dz. U .Nr 179,poz.1485 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

                        

 

                                                                           § 1

 

 

W Uchwale Nr IV/12/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia
2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Wschowa na 2010r. zmianie ulega Rozdział IV: Zasady Finansowania Zamierzeń Programowych, który otrzymuje brzmienie:

 

„ROZDZIAŁ IV: Zasady Finansowania  Zamierzeń  Programowych

Na realizację Programu zaplanowano kwotę 25 000 zł środków z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

-         Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, prowadzenie rozmów wspierających uzależnionych i współuzależnionych – 11 000 zł

-         Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży – 9 000 zł

-         Zwiększenie  dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem – 5 000 zł.

 

                                                                           § 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn


Data publikacji: 2011-11-07 09:24:42 (508 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-11-07 09:25:49 Dodano załącznik: UCHWAŁA NR XIV/130/ 11 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/12/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na 2011 rok. (Uchwała_Nr_14,130,11_-_zm Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa