Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIV/131/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 października 2011 roku w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

UCHWAŁA  NR XIV/131/11

 

RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE

z dnia 27 października  2011 roku

 

w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali

                    mieszkalnych na rzecz ich najemców.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 34 ust. 1 pkt. 3,art. 37 ust.1, ust. 2 pkt. 1 i pkt.6, art. 68 ust. 1 pkt. 7 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2010  roku Nr 102, poz.651 ze zmianami)  Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.      Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym- lokali mieszkalnych położonych

     we Wschowie:

1)      przy ul. Niepodległości 43/5

2)      przy ul. Arc.F.Stablewskiego 3/25

3)      przy ul. Ratuszowej 16/2.

 

2.      Wyraża się zgodę na udzielenie przez   Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa bonifikaty :

      w wysokości 90% od  ceny sprzedaży lokali wymienionych w ust.1  pkt 1-3.

3.      Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa bonifikaty w wysokości 95% od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3  położonego przy ul. Poprzecznej

      nr 1 we Wschowie.

4.      Warunkiem udzielenia bonifikaty, o której mowa w pkt. 2 i 3 jest zapłata ceny nieruchomości, pomniejszonej o udzieloną bonifikatę przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność i usytuowanie lokalu mieszkalnego w budynku liczącym powyżej dwóch lokali mieszkalnych.

 

§ 2

Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargowym:

1.      lokalu mieszkalnego nr 1  o powierzchni 21,50 m2  położonego przy ul. Powstańców Wlkp. 6a  we Wschowie,

2.      udziału Gminy wynoszącego: 105,46/172,76 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem

     mieszkalnym wielolokalowym nr 9 położonym przy Placu Zamkowym we Wschowie na działce

     oznaczonej numerem ewidencyjnym 1489 o powierzchni 0,0201 ha.

 

§ 3

Wyraża się zgodę na zbycie działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 1476/20
o powierzchni 0,0086 ha przy ul. Ratuszowej we Wschowie - bezprzetargowo na poprawę funkcjonowania nieruchomości usytuowanej na działce nr 1475.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta  i Gminy Wschowa.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                         Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

                                                                                                     Franciszek  Baśczyn


Data publikacji: 2011-11-07 09:26:17 (534 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-11-07 09:26:53 Dodano załącznik: UCHWAŁA NR XIV/131/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 października 2011 roku w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. (Uchwała_Nr_14,131,11_-__z Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa