Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIV/132/11 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek (...)

UCHWAŁA NR XIV/132/11

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia  27 października 2011r.

 

 

w  sprawie:  zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie  ustalenia   we Wschowie strefy  płatnego  parkowania,  wysokości stawek opłat  za  parkowanie,  wysokości  stawek  opłaty  dodatkowej  oraz  sposobu ich pobierania.

 

 

Na  podstawie    art.  13b  ust.  3  i  4  oraz  13f  ust.  2  ustawy  z  dnia  21  marca  1985  r.  o

drogach publicznych  (tj.  Dz. U.  z  2007r.  Nr  19,  poz.115,  Nr  23,  poz.  136 i Nr 192, poz.1381, z 2008r.Nr 54, poz. 326,  Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100  i 101, Nr 86 poz.720, Nr 168 poz.1323, z 2010r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018, Nr 225 poz. 1466, z 2011r. Nr 5 poz. 13 oraz Nr 159 poz. 945),  Rada  Miejska we Wschowie uchwala się, co następuje:

 

§  1

 

W Załączniku Nr 3 Regulamin Strefy Płatnego Parkowania Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie  ustalenia   we Wschowie strefy  płatnego  parkowania,  wysokości stawek opłat  za  parkowanie,  wysokości  stawek  opłaty  dodatkowej  oraz  sposobu ich pobierania, wprowadza się następujące zmiany:

 

1.      § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Wykupienie karty abonamentowej upoważnia do nieograniczonego w czasie, zgodnego z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, parkowania w wyznaczonym miejscu postoju w SPP, lecz nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca postoju”.

2.      § 11 otrzymuje brzmienie:

  1. Kartę abonamentową dla mieszkańca SPP wydaje się na okres nie krótszy niż jeden miesiąc kalendarzowy i na określoną ulicę w SPP.
  2. Kartę abonamentową  dla pozostałych użytkowników parkingów na ulicach objętych SPP wydaje się na okres nie krótszy niż jeden miesiąc kalendarzowy lub na okres nie krótszy niż 5 dni roboczych następujących po sobie”.

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gmin y Wschowa.

§  3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn

 


Data publikacji: 2011-11-07 09:27:14 (678 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-11-07 09:28:10 Dodano załącznik: UCHWAŁA NR XIV/132/11 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa