Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIV/134/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 października 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.

 

UCHWAŁA NR XIV/134/11

 

RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE

z dnia  27 października 2011r.

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art. 216 ust.2 pkt 5 i art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

                                                                       §1

 

Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Lubuskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie konserwacji rzeki Kopanica w hm 0+000 do 9+600, tj. 9,60 km, stanowiącej 20% zaangażowania finansowego w wykonaniu konserwacji w/w rzeki.

 

                                                                      § 2

 

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków budżetu Miasta
i Gminy Wschowa na 2011 rok, w wysokości 12 630,37 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych i 37/100).

 

                                                                      § 3

 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej między Województwem Lubuskim a Gminą Wschowa.

 

                                                                     § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn

 

 

 

 

 


Data publikacji: 2011-11-07 09:29:46 (512 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-11-07 09:30:45 Dodano załącznik: UCHWAŁA NR XIV/134/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 października 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu. (Uchwała_Nr_14,134,11_-_udzielenie_pomocy_fin[2796x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa