Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR XIV/137/11w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/343/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości wartości przekraczającej granicę (...)

                                                                                                                                                                                                                                         

                        U C H W A Ł A   NR  XIV/137/11

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia  27  października 2011 roku

 

 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/343/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października
                  2009r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o  

                  wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e  oraz art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm) oraz art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

W Uchwale Nr XLII/343/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„Rada Miejska we Wschowie postanawia zaciągnąć zobowiązanie w wysokości 78.000 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) na rok 2012 i wyraża wolę udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na zadanie pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 278 w miejscowości Tylewice”.

                                                                         

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                           Przewodniczący

                                                                                                            Rady Miejskiej

 

   Franciszek Baśczyn

 

 

 

 

 


Data publikacji: 2011-11-07 09:34:20 (589 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-11-07 09:35:40 Dodano załącznik: U C H W A Ł A NR XIV/137/11w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/343/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości wartości przekraczającej gr Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa