Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIV/138/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 października 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok.

    UCHWAŁA NR   XIV/138/11

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 27 października 2011 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 ust. 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1 240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje.

 

 

§ 1

 

W uchwale Nr IV/24/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok dokonuje się następujących zmian:

 

1.      W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2.      W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

3.      W załączniku Nr 4 „ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

4.      W załączniku Nr 5 „ Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

5.      W załączniku Nr 6 „Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na rok 2011” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

6.      W załączniku Nr 9 „Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok

( poza  funduszem sołeckim)” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

7.      W załączniku Nr 11 „Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

 

§  2

 

Planowane po zmianach:

1.      Dochody stanowią  kwotę 59 989 616,00  zł.

            1.1  Dochody bieżące stanowią kwotę 50 805 423,00 zł.

            1.2  Dochody majątkowe stanowią kwotę 9 184 193,00 zł.

2. Wydatki stanowią  kwotę 68 593 577,00 zł.

2.1 Wydatki bieżące stanowią kwotę 52 421 556,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę  16 172 021,00 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 8 603 961,00 zł. zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę, z wolnych środków, przychodów z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 

4.                  Przychody i rozchody budżetu po zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

 

 

             § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                 &nbsz;                              Przewodniczący

                                                                                                   Rady Miejskiej we Wschowie

 

              Franciszek Baśczyn


UCHWAŁA NR XIV/138/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 października 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok.
Rozmiar: 70.50 KB
Data publikacji: 2011-11-07 09:36:46
Ilość pobrań: 188
Załącznik Nr 1 - dochody
Rozmiar: 118.05 KB
Data publikacji: 2011-11-07 09:37:09
Ilość pobrań: 192
Załącznik Nr 2 - wydatki
Rozmiar: 196.88 KB
Data publikacji: 2011-11-07 09:37:30
Ilość pobrań: 207
Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody
Rozmiar: 19.50 KB
Data publikacji: 2011-11-07 09:37:49
Ilość pobrań: 170
Załącznik Nr 4 - dotacje na zadania zlecone
Rozmiar: 92.33 KB
Data publikacji: 2011-11-07 09:38:09
Ilość pobrań: 169
Załącznik Nr 5 - wydatki na zadania zlecone
Rozmiar: 96.99 KB
Data publikacji: 2011-11-07 09:38:28
Ilość pobrań: 193
Załącznik Nr 6 - dotacje dla jedn. sektora fin. publ
Rozmiar: 23.50 KB
Data publikacji: 2011-11-07 09:38:48
Ilość pobrań: 163
Załącznik Nr 7 - wydatki sołectw
Rozmiar: 34.00 KB
Data publikacji: 2011-11-07 09:39:10
Ilość pobrań: 164
Załącznik Nr 8 - wydatki majątkowe
Rozmiar: 111.56 KB
Data publikacji: 2011-11-07 09:39:34
Ilość pobrań: 183

Data publikacji: 2011-11-07 09:36:08 (611 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-11-07 09:36:46 Dodano załącznik: UCHWAŁA NR XIV/138/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 października 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok. (Uchwała_Nr_14,138,11_-_zmiana_uchwały_budżetowej_na_2011r[2800x1].doc) Marcin Malanowski
2011-11-07 09:37:09 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 - dochody (Uchwała_Nr_14,138,11_-_Załącznik_Nr_1_-_dochody[2800x2].pdf) Marcin Malanowski
2011-11-07 09:37:30 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - wydatki (Uchwała_Nr_14,138,11_-_Załącznik_Nr_2_-_wydatki[2800x3].pdf) Marcin Malanowski
2011-11-07 09:37:49 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody (Uchwała_Nr_14,138,11_-_Załącznik_Nr_3_-_przychody_i_rozchody[2800x4].xls) Marcin Malanowski
2011-11-07 09:38:10 Dodano załącznik: Załącznik Nr 4 - dotacje na zadania zlecone (Uchwała_Nr_14,138,11_-_Załącznik_Nr_4_-_dotacje_na_zadania_zlecone[2800x5].pdf) Marcin Malanowski
2011-11-07 09:38:28 Dodano załącznik: Załącznik Nr 5 - wydatki na zadania zlecone (Uchwała_Nr_14,138,11_-_Załącznik_Nr_5_-_wydatki_na_zadania_zlecone[2800x6].pdf) Marcin Malanowski
2011-11-07 09:38:48 Dodano załącznik: Załącznik Nr 6 - dotacje dla jedn. sektora fin. publ (Uchwała_Nr_14,138,11_-_Załącznik_Nr_6_-_dotacje_dla_jedn[2800x7].xls) Marcin Malanowski
2011-11-07 09:39:10 Dodano załącznik: Załącznik Nr 7 - wydatki sołectw (Uchwała_Nr_14,138,11_-_Załącznik_Nr_7_-_wydatki_sołectw[2800x8].xls) Marcin Malanowski
2011-11-07 09:39:34 Dodano załącznik: Załącznik Nr 8 - wydatki majątkowe (Uchwała_Nr_14,138,11_-_Załącznik_Nr_8_-_wydatki_majątkowe[2800x9].pdf) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa