Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIV/140/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 października 2011r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wschowa

                                                                                                                                       

UCHWAŁA NR XIV/140/11

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia  27 października 2011r.

w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub
                    kluby dziecięce na terenie Gminy Wschowa. 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wysokość i zasady  udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wschowa. 

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez gminę Wschowa dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Wschowa w wysokości 500,00 zł ( słownie: pięćset złotych 00/100) na każde dziecko objęte opieką. 

3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez gminę Wschowa dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie gminy Wschowa w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100)  na każde dziecko objęte opieką. 

§ 2.

1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej, o którym mowa w ust. 1. składają pisemny wniosek.

2. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące na terenie Gminy żłobki lub kluby dziecięce przedstawiają Burmistrzowi Miasta i Gminy nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wniosek, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 dołączyć należy ponadto: 

1) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, 

2) oświadczenie dotyczące informowania organu dotującego o zmianach: 

a) numerze konta bankowego na który ma być przekazywana dotacja, 

b) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, 

c) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. 

 

 

§ 3.

1. Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem faktycznie uczęszczającym do placówki, do ukończenia przez nie 3 roku życia. 

2. Dotacja wypłacona będzie w dwunastu miesięcznych częściach, przekazywanych do ostatniego dnia każdego miesiąca.

§ 4.

 Udzielenie dotacji celowej nastąpi na podstawie umowy zawartej zgodnie z wymogami określonymi w art. 250 ustawy o finansach publicznych.

§ 5.

       Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności powodujących uznanie dotacji za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej w nadmiernej wysokości lub pobranej nienależnie. 

§ 6.

 Traci moc uchwała NR XIII/117/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wschowa. 

§ 7.

      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.  

§ 8.

      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

 

 

                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                         Rady Miejskiej

 

                                                                                                      Franciszek Baśczyn

 


Załącznik

do Uchwały Nr  XIV/140/11

Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia 27 października 2011 r.

 

 

…………………………….                                  Wschowa, dnia …………………………..

 

    Pieczęć placówki

 

 

WNIOSEK

o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy………………

 

1.      Nazwa organu prowadzącego żłobek / klub dziecięcy …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.      Nazwa i siedziba żłobka / klubu dziecięcego………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.      Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru  żłobków i klubów dziecięcych

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.      Planowana liczba dzieci objętych opieką w ……… roku:

 ………………………………………………..

5.      Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przelana dotacja:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………

Pieczątka i podpis wnioskodawcy

                                                                              

 

 

 


Data publikacji: 2011-11-07 09:46:12 (914 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-11-07 09:46:53 Dodano załącznik: UCHWAŁA NR XIV/140/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 października 2011r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wschowa (Uchwała_Nr_14,140,11_ Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa