Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XV/143/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 24 listopada 2011r.

UCHWAŁA  NR XV/143/11

 

RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE

z dnia  24 listopada 2011r.

 

w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokalu

                   mieszkalnego na rzecz głównego  najemcy.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art.34 ust.1 pkt.3,art.37 ust.1, ust.2 pkt.1 i  pkt.6, art. 68 ust. 1 pkt. 7  i ust.1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2010  roku Nr 102, poz.651 ze zmianami)  Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa bonifikaty w wysokości 95% od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2  położonego przy ul. Ratuszowej nr 16 we Wschowie.

2.      Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym - głównemu najemcy lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arc. Stablewskiego 3/13we Wschowie i udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa bonifikaty w wysokości 90% od jego ceny sprzedaży.

3.      Warunkiem udzielenia  bonifikat, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 jest jednorazowa zapłata ceny nieruchomości, pomniejszonej o udzieloną bonifikatę przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność i usytuowanie lokalu mieszkalnego w budynku liczącym powyżej dwóch lokali mieszkalnych.

4.      Wyraża się zgodę na zbycie bezprzetargowo - działek gruntu  położonych  na zapleczu nieruchomości usytuowanych przy ul. M. Konopnickiej we Wschowie, oznaczonych  numerami ewidencyjnymi:

1)      nr 1316/6 o powierzchni 0,0236 ha na poprawę  funkcjonowania nieruchomości zabudowanej mieszkaniowej przy ul. M. Konopnickiej 16;

2)      nr  1317/10 o powierzchni 0,0284 ha na poprawę funkcjonowania nieruchomości zabudowanej mieszkaniowej przy ul. M. Konopnickiej 36;

3)      nr 1317/14 o powierzchni 0,0252 ha na poprawę funkcjonowania nieruchomości zabudowanej mieszkaniowej przy ul. M. Konopnickiej 28;

4)      nr 1317/11 o powierzchni 0,0283 ha na poprawę funkcjonowania nieruchomości zabudowanej mieszkaniowej przy ul. M. Konopnickiej 34.

 

§ 2

 

Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargowym: działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 248 o powierzchni 0,1200 ha położonej w Łysinach.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta  i Gminy Wschowa.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                 Przewodniczący

    Rady Miejskiej

 

                                                                                              Franciszek  BaśczynData publikacji: 2012-02-07 11:02:12 (514 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa