Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XV/144/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 24 listopada 2011r.

 

UCHWAŁA   NR XV/144/11

 

RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE

z dnia 24 listopada  2011r.

 

 

w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów w zamian za zaległości podatkowe.

                   

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zezm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku § 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Wschowa prawa użytkowania wieczystego działki  gruntu położonej przy ul. K. Wielkiego we Wschowie numer ewidencyjny:1798/1 o  powierzchni  0,0620 ha, zapisanej w księdze wieczystej ZG1W/00003151/6 wraz z  udziałem:620/4122 części  w działce oznaczonej  numerem ewidencyjnym:1798/4 o powierzchni 0,0393 ha, dla której Sąd Rejonowy  we Wschowie prowadzi  księgę  wieczystą nr  ZG1W/00022604/6 - od Polskich Kolei  Państwowych S.A. w Warszawie, w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od  nieruchomości.

 

§ 2

 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady  Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 Data publikacji: 2012-02-07 11:03:35 (481 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa