Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XV/145/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 24 listopada 2011 roku

UCHWAŁA NR XV/145/11

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 24 listopada 2011 roku

 

w sprawie: wysokości stawki procentowej bonifikaty oraz warunków jej udzielania osobom fizycznym z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność miasta Wschowa.

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt.3 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005r r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2005 r. nr 175, poz. 1459 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na udzielenie osobom fizycznym, będącym w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi oraz ich następcom prawnym bonifikaty w wysokości 60% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.

 

§ 2

 

Wyraża się zgodę na udzielenie osobom fizycznym, będącym w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi bonifikaty w wysokości 70% od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla użytkowników wieczystych nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz ich następców prawnych, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za cały okres użytkowania wieczystego.

 

§ 3

 

Bonifikat określonych w §1 i §2 uchwały udziela się użytkownikom wieczystym, którzy jednocześnie spełniają następujące warunki:

1)      złożą wniosek o udzielenie bonifikaty,

2)      nieruchomość jest zabudowana wyłącznie na cele mieszkaniowe,

3)      złożyli oświadczenie, że opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zapłacą jednorazowo,

4)      nie posiadają, na dzień wydania decyzji, żadnych zaległości finansowych z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wschowa.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                    Rady Miejskiej

 

                                                                                                      Franciszek Baśczyn

                                                                                                 Data publikacji: 2012-02-07 11:04:35 (523 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa