Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XV/146/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 24 listopada 2011 roku

UCHWAŁA NR XV/146/11          

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia   24 listopada 2011 roku

 

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

 

 

Na podstawie art. 4a ust. 2 i art.4b ust.1 pkt.1i art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),  Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miasta Wschowa, wsi Przyczyna Górna, wsi Osowa Sień i przysiółka Wincentowo w sprawie zmiany granic miasta Wschowa -  włączenie części obrębu geodezyjnego Przyczyna Górna i części obrębu geodezyjnego Osowa Sień do miasta Wschowy.

 

§ 2

 

1.      Konsultacje polegać będą na zasięgnięciu opinii zainteresowanych mieszkańców poprzez udzielenie na liście poparcia lub wyrażenie sprzeciwu wobec rozstrzygnięcia sprawy: Czy jest Pan/Pani za włączeniem części obrębu geodezyjnego Przyczyna Górna i części obrębu geodezyjnego Osowa Sień do miasta Wschowy?

2.      Udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w pkt. 1 nastąpi w formie umożliwiającej wypowiedzenie się: „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”.

 

§ 3

 

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy miasta Wschowa, wsi Przyczyna Górna, wsi Osowa Sień i przysiółka Wincentowo.

 

§ 4

 

Konsultacje odbędą się na podstawie przygotowanych przez Biuro Kontroli Wewnętrznej – w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie – list osób uprawnionych do udziału w konsultacjach zgodnie z warunkami określonymi w § 3.

 

§ 5

 

Osoby uprawnione do udziału w konsultacjach wyrażają swoją opinię poprzez zaznaczenie na karcie określonej w załączniku do niniejszej uchwały, odpowiedniego kwadratu przy słowach „za”, „przeciw”, „wstrzymuje się” i wrzucenie jej do urny.

 

1.      Konsultacje przeprowadza i opracowuje zbiorcze wyniki komisja w składzie 3 osób.

2.      Imienny skład komisji ustali Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa na formie zarządzenia.

 

 

§ 6

 

Informacja o miejscu i czasie konsultacji w poszczególnych miejscowościach zostanie ogłoszona na stronach internetowych tut. Urzędu (www.wschowa.pl) i w gablotach ogłoszeniowych. Ogłoszenie zostanie przekazane sołtysom wsi Osowa Sień i Przyczyna Górna w celu informacji mieszkańców, w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 7

 

Osoby uprawnione, a nie znajdujące się na listach, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały, mogą wziąć udział w konsultacjach jeżeli udokumentują zamieszkanie w mieście Wschowa, wsi Przyczyna Górna, wsi Osowa Sień lub w przysiółku Wincentowo.

 

§ 8

 

Komisja przekaże dokumentację i zbiorcze jej wyniki Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 9

 

Wynik konsultacji nie ma wpływu na podjęcie uchwały wyrażającej opinię  w sprawie zmiany granic miasta Wschowa, ponieważ konsultacje zostaną przeprowadzone w celach uzyskania opinii wśród uprawnionych mieszkańców miejscowości, o których mowa tj. miasta Wschowa, wsi Przyczyna Górna, wsi Osowa Sień i przysiółka Wincentowo.

 

§ 10

 

Obsługę organizacyjną przeprowadzenia konsultacji zapewni Burmistrz Miasta i Gminy.

 

§ 11

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

 

 

                                         Przewodniczący

                                         Rady Miejskiej

 

 

                                         Franciszek Baśczyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały nr XV/146/11

Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia  24 listopada 2011 r.

 

 

Ankieta konsultacyjna

W przedmiocie zmiany granic Miasta Wschowa

 

 

 

Treść pytania:

„Czy jest Pan/Pani za włączeniem części obrębu geodezyjnego Przyczyna Górna i części obrębu geodezyjnego Osowa Sień do miasta Wschowy?”

  1. Jestem za               

  

  1. Jestem przeciw    

 

 

  1. Wstrzymuję się

 

 

 

 

 

Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce znaku X.

 

 Data publikacji: 2012-02-07 11:05:36 (528 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa