Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XV/151/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 24 listopada 2011r.

UCHWAŁA NR XV/151/11

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241; z 2010 r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz.675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz.620, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011 r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016), Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

1.      Określa się stawkę dzienną opłaty targowej, pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku, w następującej wysokości:

1)      przy sprzedaży z wozu konnego, pojazdu silnikowego, przyczepy za 1m2 zajętej powierzchni: - 4,50 zł;

2)      przy sprzedaży ze straganów stałych i przy stołach zadaszonych za 1m2 zajętej powierzchni: - 4,00 zł;

3)      przy sprzedaży na wyznaczonym placu niezadaszonym za 1m2 zajętej powierzchni:           -  3,00 zł.

 

2.      Określa się stawkę dzienną opłaty targowej w miejscach, w których prowadzony jest handel na terenie sołectw Gminy Wschowa, przy sprzedaży za 1m2 zajętej powierzchni w wysokości: - 3,00 zł.

§ 2

Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 728,64 zł.

§ 3

Dzienną opłatę targową pobiera się w drodze inkasa.

1.  Na inkasenta opłaty targowej w mieście Wschowa wyznacza się Spółkę Komunalną Wschowa Sp. z o.o., a na terenach wiejskich - sołtysów wsi.

  2.  Opłaty pobrane w mieście Wschowa wpłacane są następnego dnia roboczego po każdym dniu targowym w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa lub na rachunek bankowy Urzędu, natomiast opłaty pobrane na wsi - wpłacane są do kasy Urzędu Miasta i Gminy w terminie do dziesiątego dnia po upływie miesiąca, w którym została pobrana.

  3.  Wynagrodzenie inkasenta wynosi 15% zainkasowanej kwoty.

§ 4

Traci moc uchwała Nr III/15/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2006r. nr 115).

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki obowiązują od 1 stycznia 2012 roku.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn

 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

     Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 Data publikacji: 2012-02-07 11:15:03 (591 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa