Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XV/152/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 24 listopada 2011r.

UCHWAŁA NR XV/152/11

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 24 listopada 2011r.

 

w sprawie:  określenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek

                     leśny i podatek rolny.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241; z 2010 r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz.675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz.620, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011 r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym (Dz.U.z 2002r. Nr 200 poz. 1682, Nr 216 poz.1826, z 2005r. Nr 143 poz. 1199, Nr 164 poz.1365, Nr 179 poz. 179, z 2006r. Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825, z 2008r. Nr 116 poz.730, z 2009r. Nr 56 poz. 620, z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475) i art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825; z 2007 r. Nr 109 poz. 747; z 2008 r. Nr 116 poz. 730, Nr 237 poz. 1655; z 2009 r. 56 poz. 458; z 2010r. Nr 96 poz. 620; z 2010r. Nr 226 poz. 1475), Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:

§ 1 

Ustala się wzory formularza deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

 

Załącznik Nr 1 - wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej,

 

Załącznik Nr 2 - wzór deklaracji w sprawie podatku leśnego dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej,

 

Załącznik Nr 3 - wzór deklaracji w sprawie podatku rolnego dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej,

 

Załącznik Nr 4 - wzór formularza informacji w sprawie podatku rolnego/leśnego/od nieruchomości przeznaczony dla osób fizycznych.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXXV/362/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 9 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek rolny zmieniona Uchwałą Nr IV/20/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2011 roku Nr 26 poz. 534)

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

Przewodniczący  Rady Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn

 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

     Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.


deklaracja na podatek od nieruchomości
Rozmiar: 96.00 KB
Data publikacji: 2012-02-07 11:17:03
Ilość pobrań: 249
deklaracja na podatek leśny
Rozmiar: 73.50 KB
Data publikacji: 2012-02-07 11:17:28
Ilość pobrań: 170
deklaracja na podatek rolny
Rozmiar: 157.00 KB
Data publikacji: 2012-02-07 11:17:47
Ilość pobrań: 193
wzór informacji na podatek leśny
Rozmiar: plik niedostępny
Data publikacji: 2012-02-07 11:18:23
Ilość pobrań: 197

Data publikacji: 2012-02-07 11:16:07 (969 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-02-07 11:17:04 Dodano załącznik: deklaracja na podatek od nieruchomości (Uchwała_Nr_15,152,11_-_Załącznik_Nr_1_-_deklaracja_na_podatek_od_nieruchomości[3075x1].doc) Marcin Malanowski
2012-02-07 11:17:28 Dodano załącznik: deklaracja na podatek leśny (Uchwała_Nr_15,152,11_-_Załącznik_Nr_2_-_deklaracja_na_podatek_leśny[3075x2].doc) Marcin Malanowski
2012-02-07 11:17:47 Dodano załącznik: deklaracja na podatek rolny (Uchwała_Nr_15,152,11_-_Załącznik_Nr_3_-_deklaracja_na_podatek_rolny[3075x3].doc) Marcin Malanowski
2012-02-07 11:18:23 Dodano załącznik: wzór informacji na podatek leśny (Uchwała_Nr_15,152,11_-_Załącznik_Nr_4_-_wz Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa