Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XV/154/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 24 listopada 2011 roku

 UCHWAŁA NR XV/154/11

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 24 listopada 2011 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, art. 214 pkt. 1, art. 217 ust. 2 pkt 2, art. 222 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

( Dz. U. Nr 157, poz. 1 240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje.

 

§ 1

 

W uchwale Nr IV/24/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok dokonuje się następujących zmian:

 

1.      W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2.      W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

3.      W załączniku Nr 6 „Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2011 rok ” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

4.      W załączniku Nr 7 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2011 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

5.      W załączniku Nr 9 „Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok

( poza  funduszem sołeckim)” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

6.  W załączniku Nr 11 „Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§  2

 

Planowane po zmianach:

1.      Dochody stanowią  kwotę  57 255 716,00 zł.

            1.1  Dochody bieżące stanowią kwotę  51 554 102,00 zł.

            1.2  Dochody majątkowe stanowią kwotę  5 701 614,00 zł.

2. Wydatki stanowią  kwotę 67 459 677,00 zł.

2.1 Wydatki bieżące stanowią kwotę  53 180 454,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 14 279 223,00 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 10 203 961,00 zł. zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę, z wolnych środków, przychodów z zaciągniętego kredytu i  pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 

4.      Przychody i rozchody budżetu po zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

 

 

             § 3

 

§ 10 ust. 1 Uchwały Nr IV/24/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok otrzymuje brzmienie:

 

„ Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa do kwoty 2 000 000,00 zł.,

2. finansowanie z emisji papierów wartościowych planowanego deficytu związanego z wydatkami majątkowymi budżetu Miasta i Gminy Wschowa do kwoty  8 800 000,00 zł.,

3. finansowanie z kredytu planowanego deficytu związanego z wydatkami majątkowymi budżetu Miasta i Gminy Wschowa do kwoty 1 600 000,00 zł.,

4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty  516 768,00 zł.

 

 

                                                                                  § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                   Rady Miejskiej we Wschowie

 

              Franciszek Baśczyn

 


dochody
Rozmiar: 129.76 KB
Data publikacji: 2012-02-07 11:52:35
Ilość pobrań: 205
wydatki
Rozmiar: 204.70 KB
Data publikacji: 2012-02-07 11:53:10
Ilość pobrań: 195
przychody i rozchody
Rozmiar: 20.00 KB
Data publikacji: 2012-02-07 11:53:42
Ilość pobrań: 168
dotacje dla jedn. sektora fin. publ.
Rozmiar: 23.50 KB
Data publikacji: 2012-02-07 11:54:10
Ilość pobrań: 163
dotacje dla j. s s fin.publ
Rozmiar: 22.00 KB
Data publikacji: 2012-02-07 11:54:38
Ilość pobrań: 168
wydatki sołectw
Rozmiar: 34.00 KB
Data publikacji: 2012-02-07 11:54:58
Ilość pobrań: 169
wydatki majątkowe
Rozmiar: 120.43 KB
Data publikacji: 2012-02-07 11:55:20
Ilość pobrań: 172

Data publikacji: 2012-02-07 11:51:11 (624 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-02-07 11:52:35 Dodano załącznik: dochody (Uchwała_Nr_15,154,11_-_Załącznik_Nr_1_-_dochody[3077x1].pdf) Marcin Malanowski
2012-02-07 11:53:10 Dodano załącznik: wydatki (Uchwała_Nr_15,154,11_-_Załącznik_Nr_2_-_wydatki[3077x2].pdf) Marcin Malanowski
2012-02-07 11:53:42 Dodano załącznik: przychody i rozchody (Uchwała_Nr_15,154,11_-_Załącznik_Nr_3_-_przychody_i_rozchody[3077x3].xls) Marcin Malanowski
2012-02-07 11:54:10 Dodano załącznik: dotacje dla jedn. sektora fin. publ. (Uchwała_Nr_15,154,11_-_Załącznik_Nr_4_-_dotacje_dla_jedn[3077x4].xls) Marcin Malanowski
2012-02-07 11:54:38 Dodano załącznik: dotacje dla j. s s fin.publ (Uchwała_Nr_15,154,11_-_Załącznik_Nr_5_-_dotacje_dla_j[3077x5].xls) Marcin Malanowski
2012-02-07 11:54:58 Dodano załącznik: wydatki sołectw (Uchwała_Nr_15,154,11_-_Załącznik_Nr_6_-_wydatki_sołectw[3077x6].xls) Marcin Malanowski
2012-02-07 11:55:20 Dodano załącznik: wydatki majątkowe (Uchwała_Nr_15,154,11_-_Załącznik_Nr_7_-_wydatki_majątkowe[3077x7].pdf) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa