Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XVI/159/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA  NR XVI/159/11

 

RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE

z dnia  29 grudnia  2011 roku

 

w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokalu

                   mieszkalnego na rzecz głównego  najemcy.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

w związku z art.34 ust.1 pkt.3,art.37 ust.1, ust.2 pkt.1,6 i 9,art.67, art. 68 ust. 1 pkt. 7 i 10  i ust.1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2010  roku Nr 102, poz.651 ze zmianami)  Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wyraża się zgodę zbycie w trybie bezprzetargowym - głównemu najemcy i na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa bonifikaty  w wysokości 95% od ceny sprzedaży lokali  mieszkalnych  położonych we Wschowie (niżej wymienione lokale mieszkalne są ostatnimi w tych budynkach):

1)      przy ul. Głogowskiej 15/2;

2)      przy ul. Cichej 3/2

3)      przy ul. Ks.A.Kostki 42/2.

 

2.      Wyraża się zgodę  na zbycie w trybie bezprzetargowym -głównemu najemcy i na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa bonifikaty  w wysokości 70 % od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1a  położonego we Wschowie w budynku dwulokalowym przy ul. Herbergera 6.

 

3.      Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym - głównemu najemcy lokali mieszkalnych położonych we Wschowie i udzielenie przez Burmistrza Miasta  i Gminy Wschowa bonifikaty w wysokości 90% od ich ceny sprzedaży:

1)      przy ul. Nowej 12/8;

2)      przy ul. Niepodległości 45a/1;

3)      przy ul. Ks.A.Kostki 50/4;

4)      przy ul. Ks.A.Kostki 36/1;

5)      przy ul. Ks.a.Kostki 28/5;

6)      przy ul. Berwińskiego 5/4;

7)      przy ul. Kopernika 5/1.

 

4.      Warunkiem udzielenia  bonifikaty, o której mowa w § 1 ust. 1- 3   jest jednorazowa zapłata ceny  nieruchomości, pomniejszonej o udzieloną bonifikatę przed dniem zawarcia umowy przenoszącej  własność a w przypadku lokali wymienionych w ust.3  usytuowanie w budynku liczącym powyżej dwóch lokali   mieszkalnych.

 

5.      Wyraża się zgodę na zbycie bezprzetargowo - działki  gruntu  położonej  na zapleczu nieruchomości usytuowanej przy ul. M. Konopnickiej, oznaczonej  numerem ewidencyjnym 1317/13 o powierzchni 0,0316 ha, księga wieczysta ZG1W/00003912/9-na poprawę  funkcjonowania nieruchomości zabudowanej mieszkaniowej przy ul. M. Konopnickiej 30.

 

 

 

 

6.      Wyraża się zgodę na zbycie bezprzetargowo-nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1476/16 o powierzchni 0,0071 ha ,księga wieczysta ZG1W/00000996/0 – na poprawę funkcjonowania nieruchomości stanowiącej budynek mieszkalno-użytkowy położony przy ul. Ratuszowej 16 (działka 1472) i na  udzielenie 50 % bonifikaty od ceny jej zbycia, pod warunkiem jednorazowej zapłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o udzieloną bonifikatę przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

7.      Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym, udziału Gminy wynoszącego: 7965/156952  części (pomieszczenie strychowe) w prawie współwłasności  nieruchomości zabudowanej  budynkiem mieszkalnym nr 7,9,11 przy Placu Grunwaldu  we  Wschowie położonej na działce  oznaczonej numerem ewidencyjnym 587/4 o powierzchni 529 m2, dla której prowadzona jest  księga wieczysta ZG1W/0000 2246/2, na rzecz innych  współwłaścicieli nieruchomości.

 

§ 2

 

Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargowym: działek  gruntu położonych w Łysinach oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

 

1)      nr 242 o powierzchni 0,1300 ha, księga wieczysta nr: 21883;

2)      nr 83/2 i 84 o łącznej powierzchni 0, 8600  ha, księgi wieczyste nr: 22027 i 16720;

3)      nr 448 o powierzchni 0,8300 ha (działka rolna),księga wieczysta nr:21883.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta  i Gminy Wschowa.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Franciszek  Baśczyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data publikacji: 2012-02-07 12:10:27 (502 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa