Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XVI/162/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 grudnia 2011r.

UCHWAŁA  NR XVI/162/11

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 29 grudnia 2011r.

 

w sprawie:  ustalenia miejscowości w których pobiera się opłatę miejscową, określenia wysokości

                    stawek opłaty miejscowej i terminu płatności oraz sposobu jej poboru.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241; z 2010 r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz.675, Nr 157 poz.1241; z 2010 r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz.675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113) oraz art. 17 ust. 5, art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz.620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011 r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016), Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:

 

§ 1 

Ustala się obręb miejscowości Lgiń na terenie Gminy Wschowa, na terenie której pobierana jest opłata miejscowa.

§ 2

Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej pobieranej od osoby fizycznej przebywającej czasowo w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowości Lgiń w wysokości:

1)       1,00 zł – w miesiącu lipcu i sierpniu,

2)       0,50 zł – w miesiącu czerwcu i wrześniu.

 

§ 3

1.      Opłata miejscowa może być wpłacana bezpośrednio na konto urzędu, w kasie urzędu lub płacona
u inkasenta.

2.      Opłata miejscowa jest pobierana z góry za cały okres pobytu.

3.      Na inkasentów opłaty miejscowej zobowiązanych do jej poboru wyznacza się Centrum Kultury
i Rekreacji we Wschowie, Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wzgórza Lgińskie” oraz właścicieli prowadzących działalność polegającą na wynajmie lub dzierżawie miejsc noclegowych.

4.      Inkasenci opłaty miejscowej dokonują rozliczenia wpływów z budżetem miasta w terminie do
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.

5.      Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów opłaty miejscowej w wysokości 15 % pobranych opłat.

 

 

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/314/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek i terminów płatności opłaty miejscowej.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn

 

 

 

 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

     Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.Data publikacji: 2012-02-07 12:13:26 (562 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa