Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XVI/166/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 grudnia 2011 roku

                                                      UCHWAŁA  NR  XVI/166/11                                                                           

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia  29 grudnia  2011 roku

 

            w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta  i Gminy Wschowa na 2012 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,  pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)  i  art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr  157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Ustala  się dochody budżetu w kwocie 61 828 903,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr  1 do uchwały

z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 52 131 776,00 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie  9 697 127,00 zł.

 

§ 2

 

1.  Ustala się wydatki budżetu w kwocie 63 717 135,00 zł. - zgodnie z załącznikiem  Nr  2 do  uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 52 536 776,00 zł., w tym:

1)  wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33 838 739,00, zł.

     w tym:

     a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 23 101 943,00 zł.

     b) wydatki związane z realizacją  ich statutowych zadań kwotę 10 736 796,00 zł.

2) dotacje na zadania bieżące kwotę 4 730 350,00 zł.

      a) na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  w kwocie 2 577 487,00 zł. -  zgodnie załącznikiem Nr 7 do uchwały,

      -dla instytucji kultury kwotę 2 538 000,00 zł.

      - przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między  jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 18 487,00 zł.

      - na pomoc finansową udzielaną  między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  kwotę  21 000,00 zł.  

     b) na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  w kwocie 2 152 863,00 zł.  

      - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,

      - dla niepublicznych placówek systemu oświaty kwotę 1 722 863,00 zł.

- na zadania realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kwotę 330 000,00 zł.

- na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kwotę 70 000,00 zł.

- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 30 000,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  kwotę  10 966 203,00 zł.

4) wydatki finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie

1 481 484,00 zł.

5) na wydatki związane z obsługą długu gminy kwotę 1 520 000,00 zł.

 

 

 

3. Wydatki budżetu  obejmują  plan wydatków majątkowych w kwocie 11 180 359,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr  12 do uchwały

    z tego:

    1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota  8 182 629,00 zł.

    w tym: wydatki finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 7 168 566,00 zł.

    2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 2 230 415,00  zł.

     w tym: wydatki finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 1 574 166,00

 3) dotacje celowe na pomoc finansową  udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego  na  dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 198 000,00 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,

 4) dotacje celowe przekazane  do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień  ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego  - kwota 19 315,00 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

5) dotacje celowe z budżetu  na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 550 000,00 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

 

§ 3

 

1. Deficyt budżetu w kwocie 1 888 232,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę oraz wolnymi środkami.

2.  Ustala  się łączną kwotę przychodów budżetu 6 505 000,00 zł.  – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

3. Ustala się łączną kwotę  rozchodów budżetu 4 616 768,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

 

                                                                            § 4

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną  w kwocie  65 000,00 zł.  

2. celowe  na realizację zadań własnych w kwocie 155 433,00 zł.

a) z zakresu zarządzania  kryzysowego w kwocie 140 000,00 zł.

b) z zakresu działania jednostek pomocniczych w kwocie 15 433,00 zł.

                                                                  

                                                                          §  5

 

Ustala się dochody i wydatki  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami  w kwocie 8 002 363,00 zł. - zgodnie z załącznikami  Nr 4 i 5 do uchwały.

                                                                              § 6

 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75 000,00 – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

 

                                                                                        § 7

 

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 8

 

1. Ustala się dochody z tytułów wymienionych w ustawie - Prawo Ochrony Środowiska  oraz wydatki na finansowanie  ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w tej ustawie w kwocie 100 000,00.

2. Ustala się dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie 1 400 000,00 oraz wydatki w kwocie 1 400 000,00 na finansowanie zadań, o których mowa w art. 20 d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

 

§ 9

 

Ustala się dochody w kwocie 325 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 300 000,00 zł. i w gminnym programie przeciwdziałania  narkomanii w kwocie 25 000,00 zł.

 

§ 10

 

Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują :

  1. Wydatki jednostek pomocniczych gminy ( poza funduszem sołeckim) na kwotę 138 895,00 – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały.
  2. Wydatki ze środków określonych w art. 2  ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim  na kwotę 255 312,00 – zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Uchwały.

 

                                                                              § 11

 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa do kwoty 2 000 000,00 zł.,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa do kwoty 1 483 232,00 zł.,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytu i pożyczki do kwoty 4 616 768,00 zł.

 

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1) zaciągania kredytu do kwoty 2 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa.

2) wystawienia weksla i podpisania deklaracji wekslowej dotyczącego kredytu, o którym mowa

w pkt 1.

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami  i rozdziałami w ramach działu w zakresie: wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych  oraz  wydatków majątkowych.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Gminy.

5 ) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty  3 000 000,00 zł.

 

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania w drodze zarządzenia upoważnienia kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostek w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych.

 

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania w drodze zarządzenia uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania  jednostki  i  z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

                                                                            § 12

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

 

                                                                            § 13

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                

                                                                               Franciszek Baśczyn


dochody
Rozmiar: 195.25 KB
Data publikacji: 2012-02-07 12:40:10
Ilość pobrań: 190
wydatki
Rozmiar: 383.29 KB
Data publikacji: 2012-02-07 12:40:35
Ilość pobrań: 215
dotacje na zadania zlecone
Rozmiar: 103.81 KB
Data publikacji: 2012-02-07 12:41:03
Ilość pobrań: 198
wydatki na zadania zlecone
Rozmiar: 114.43 KB
Data publikacji: 2012-02-07 12:41:29
Ilość pobrań: 197
wydatki majątkowe
Rozmiar: 171.83 KB
Data publikacji: 2012-02-07 12:42:06
Ilość pobrań: 185
przychody i rozchody
Rozmiar: 19.50 KB
Data publikacji: 2012-02-07 12:42:28
Ilość pobrań: 189
dochody i wydatki powierzone
Rozmiar: 17.50 KB
Data publikacji: 2012-02-07 12:42:52
Ilość pobrań: 170
dotacje dla jedn. sektora fin. publ.
Rozmiar: 21.50 KB
Data publikacji: 2012-02-07 12:43:22
Ilość pobrań: 199
dotacje dla jedn. spoza sektora fin.publ.
Rozmiar: 23.00 KB
Data publikacji: 2012-02-07 12:43:46
Ilość pobrań: 184
rachunek dochodów oświatowych
Rozmiar: plik niedostępny
Data publikacji: 2012-02-07 12:44:42
Ilość pobrań: 177
wydatki sołectw
Rozmiar: 33.00 KB
Data publikacji: 2012-02-07 12:45:04
Ilość pobrań: 193
fundusz sołecki
Rozmiar: 49.50 KB
Data publikacji: 2012-02-07 12:45:30
Ilość pobrań: 185

Data publikacji: 2012-02-07 12:37:35 (723 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-02-07 12:40:10 Dodano załącznik: dochody (Uchwała_Nr_16,166,11_-_Zał±cznik_Nr_1_-_dochody[3089x1].pdf) Marcin Malanowski
2012-02-07 12:40:35 Dodano załącznik: wydatki (Uchwała_Nr_16,166,11_-_Zał±cznik_Nr_2_-_wydatki[3089x2].pdf) Marcin Malanowski
2012-02-07 12:41:03 Dodano załącznik: dotacje na zadania zlecone (Uchwała_Nr_16,166,11_-_Zał±cznik_Nr_4_-_dotacje_na_zadania_zlecone[3089x3].pdf) Marcin Malanowski
2012-02-07 12:41:29 Dodano załącznik: wydatki na zadania zlecone (Uchwała_Nr_16,166,11_-_Zał±cznik_Nr_5_-_wydatki_na_zadania_zlecone[3089x4].pdf) Marcin Malanowski
2012-02-07 12:42:06 Dodano załącznik: wydatki majątkowe (Uchwała_Nr_16,166,11_-_Zał±cznik_Nr_12_-_wydatki_maj±tkowe[3089x5].pdf) Marcin Malanowski
2012-02-07 12:42:28 Dodano załącznik: przychody i rozchody (Uchwała_Nr_16,166,11_-_Załącznik_Nr_3_-_przychody_i_rozchody[3089x6].xls) Marcin Malanowski
2012-02-07 12:42:52 Dodano załącznik: dochody i wydatki powierzone (Uchwała_Nr_16,166,11_-_Załącznik_Nr_6__-_dochody__i_wydatki__powierzone[3089x7].xls) Marcin Malanowski
2012-02-07 12:43:22 Dodano załącznik: dotacje dla jedn. sektora fin. publ. (Uchwała_Nr_16,166,11_-_Załącznik_Nr_7_-_dotacje_dla_jedn[3089x8].xls) Marcin Malanowski
2012-02-07 12:43:46 Dodano załącznik: dotacje dla jedn. spoza sektora fin.publ. (Uchwała_Nr_16,166,11_-_Załącznik_Nr_8_-_dotacje_dla_jedn[3089x9].xls) Marcin Malanowski
2012-02-07 12:44:42 Dodano załącznik: rachunek dochodów oświatowych (Uchwała_Nr_16,166,11_-_Załącznik_Nr_9_-_rachunek_dochod Marcin Malanowski
2012-02-07 12:45:04 Dodano załącznik: wydatki sołectw (Uchwała_Nr_16,166,11_-_Załącznik_Nr_10_-_wydatki_sołectw[3089x11].xls) Marcin Malanowski
2012-02-07 12:45:30 Dodano załącznik: fundusz sołecki (Uchwała_Nr_16,166,11_-_Załącznik_Nr_11__-_fundusz_sołecki[3089x12].xls) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa