Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XVI/167/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR XVI/167/11

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE


z dnia 29 grudnia 2011  roku
 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2012 – 2021.

 Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn, zm..) oraz art.  226, 227, 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada  Miejska  we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Wschowa na lata 2012 – 2021 obejmującą:
1)             dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu w tym: relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2)      wieloletnie przedsięwzięcia finansowe - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3)             objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2
1.        Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1)      związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 2.
2)      z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2.        Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
 
§ 4
Traci moc Uchwała Nr IV/ 25/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2011 – 2018.
                                                                       
§ 5
 Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2012 roku.
                                                                                        Przewodniczący
                                                                              Rady Miejskiej we Wschowie
                                                                                    Franciszek Baśczyn

 


Załącznik Nr 1
Rozmiar: 209.85 KB
Data publikacji: 2012-02-15 10:16:00
Ilość pobrań: 192
Załącznik Nr 2 - 1
Rozmiar: 32.50 KB
Data publikacji: 2012-02-15 10:22:07
Ilość pobrań: 200
Załącznik Nr 2 - 2
Rozmiar: 19.50 KB
Data publikacji: 2012-02-15 10:22:56
Ilość pobrań: 170
Załącznik Nr 2 - 3
Rozmiar: 28.00 KB
Data publikacji: 2012-02-15 10:23:44
Ilość pobrań: 177
Załącznik Nr 2 - 4
Rozmiar: 20.00 KB
Data publikacji: 2012-02-15 10:24:26
Ilość pobrań: 181
Załącznik Nr 2 - 5
Rozmiar: 19.50 KB
Data publikacji: 2012-02-15 10:24:59
Ilość pobrań: 174
Załącznik Nr 2 - 6
Rozmiar: 31.00 KB
Data publikacji: 2012-02-15 10:26:24
Ilość pobrań: 179
Załącznik Nr 2 - 7
Rozmiar: 19.50 KB
Data publikacji: 2012-02-15 10:28:45
Ilość pobrań: 184
Załącznik Nr 2 - 8
Rozmiar: 21.50 KB
Data publikacji: 2012-02-15 10:29:14
Ilość pobrań: 189
Załącznik Nr 2 - 9
Rozmiar: 26.00 KB
Data publikacji: 2012-02-15 10:29:44
Ilość pobrań: 182
Załącznik Nr 2 - 10
Rozmiar: 19.50 KB
Data publikacji: 2012-02-15 10:30:07
Ilość pobrań: 188
Załącznik Nr 2 - 11
Rozmiar: 31.50 KB
Data publikacji: 2012-02-15 10:30:33
Ilość pobrań: 199
Załącznik Nr 3 - Objaśnienia do WPF
Rozmiar: 50.50 KB
Data publikacji: 2012-02-15 10:32:55
Ilość pobrań: 286

Data publikacji: 2012-02-15 10:00:20 (690 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-02-15 10:16:00 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 (Uchwała_Nr_16,167,11_-_Załącznik_Nr_1_-_WPF_na__2012[3118x1].pdf) Maria Wilczak
2012-02-15 10:22:07 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - 1 (Uchwała_Nr_16,167,11_-_Załącznik_Nr_2_-_1[3118x2].xls) Maria Wilczak
2012-02-15 10:22:56 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - 2 (Uchwała_Nr_16,167,11_-_Załącznik_Nr_2_-_2[3118x3].xls) Maria Wilczak
2012-02-15 10:23:44 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - 3 (Uchwała_Nr_16,167,11_-_Załącznik_Nr_2_-_3[3118x4].xls) Maria Wilczak
2012-02-15 10:24:26 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - 4 (Uchwała_Nr_16,167,11_-_Załącznik_Nr_2_-_4[3118x5].xls) Maria Wilczak
2012-02-15 10:24:59 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - 5 (Uchwała_Nr_16,167,11_-_Załącznik_Nr_2_-_5[3118x6].xls) Maria Wilczak
2012-02-15 10:26:24 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - 6 (Uchwała_Nr_16,167,11_-_Załącznik_Nr_2_-_6[3118x7].xls) Maria Wilczak
2012-02-15 10:28:45 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - 7 (Uchwała_Nr_16,167,11_-_Załącznik_Nr_2_-_7[3118x8].xls) Maria Wilczak
2012-02-15 10:29:14 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - 8 (Uchwała_Nr_16,167,11_-_Załącznik_Nr_2_-_8[3118x9].xls) Maria Wilczak
2012-02-15 10:29:44 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - 9 (Uchwała_Nr_16,167,11_-_Załącznik_Nr_2_-_9[3118x10].xls) Maria Wilczak
2012-02-15 10:30:07 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - 10 (Uchwała_Nr_16,167,11_-_Załączniik_Nr_2_-_10[3118x11].xls) Maria Wilczak
2012-02-15 10:30:33 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - 11 (Uchwała_Nr_16,167,11_-_Załącznik_Nr_2_-_11[3118x12].xls) Maria Wilczak
2012-02-15 10:32:55 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3 - Objaśnienia do WPF (Uchwała_Nr_16,167,11_-_Załącznik__Nr_3_-_objaśnienia_do_WPF[3118x13].doc) Maria Wilczak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa