Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XVII/180/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie: wystosowania apelu do Ministra Sprawiedliwości odnośnie projektu zniesienia Sądu Rejonowego we Wschowie.

UCHWAŁA NR  XVII/180/11

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 26 stycznia 2012 r.

 

w sprawie: wystosowania apelu do Ministra Sprawiedliwości odnośnie projektu zniesienia  
                    Sądu Rejonowego we Wschowie.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z § 21 ust. 2 pkt 4 Statutu Gminy Wschowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2004r. Nr 9, poz. 158 z późn.zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§  1

 

Rada Miejska we Wschowie z dużym zaniepokojeniem i zdziwieniem przyjęła ponownie informację o zamiarze zniesienia Sądu Rejonowego we Wschowie.

 

Po zapoznaniu się z projektem Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości, Rada Miejska we Wschowie, sprzeciwia się zniesieniu Sądu Rejonowego we Wschowie i apeluje do Ministra Sprawiedliwości o zachowanie siedziby Sądu.

 

            Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt reform dotyczący sądów rejonowych. Zmiany mają dotyczyć 115 sądów w całym kraju. Te, w których jest mniej niż 14 etatów sędziowskich zostaną zlikwidowane, a w ich miejsce powołane zostaną wydziały zamiejscowe większych sądów.

Zgodnie z § 1 pkt 43 lit.b w/w projektu  Rozporządzenia, znosi się w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, Sąd Rejonowy we Wschowie, a po reformie z dniem 1 lipca 2012r., zgodnie z § 2 pkt 43 lit. a, w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, w Sądzie  Rejonowym w Nowej Soli tworzy się trzy Wydziały Zamiejscowe z siedzibą we Wschowie.

            Proponowane w projekcie Rozporządzenia rozwiązanie organizacyjne w postaci zniesienia Sądu Rejonowego we Wschowie, zdaniem Rady, stanowi obniżenie rangi tego organu.

Przyjęty kierunek reform organu wymiaru sprawiedliwości, spotyka się ze sprzeciwem ze względu na problem dogodnego dostępu społeczeństwa do organów tegoż wymiaru.

            Od początku istnienia Powiatu Wschowskiego, Rada nasza, kierując się potrzebami tutejszej społeczności oraz przybliżeniu ważnych instytucji do obywatela, współuczestniczyła we wszelkich działaniach na rzecz utworzenia Sądu Rejonowego we Wschowie. Również z tego powodu Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało o utworzeniu Sądu Rejonowego w naszym mieście od dnia 1 stycznia 2004r.

            Samorząd Powiatu Wschowskiego zaangażował wówczas ogromne środki własne na remont obiektu a także na jego odpowiednie wyposażenie.

Na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, Rada Powiatu Wschowskiego w 2009r. nieodpłatnie przekazała na siedzibę Sądu Rejonowego we Wschowie prawo własności zajmowanych przez Sąd pomieszczeń.

Szczególnie bulwersujące dla mieszkańców i działających na naszym terenie podmiotów gospodarczych, jest planowane zniesienie Wydziału Ksiąg Wieczystych we Wschowie. Do Wydziału tego trafiają rocznie tysiące spraw związanych z zakładaniem ksiąg wieczystych, ich zmianami, zaciąganymi kredytami, a więc codziennymi sprawami mieszkańców i firm z terenu naszych jednostek administracyjnych.

         

 

Mając powyższe na względzie, Rada Miejska we Wschowie zdecydowanie sprzeciwia się takim rozwiązaniom, które w znaczący sposób utrudnią życie mieszkańców
i funkcjonowanie podmiotów gospodarczych z terenu naszej gminy.    

     

§  2

 

Rada Miejska we Wschowie zobowiązuje Przewodniczącego Rady do przedłożenia niniejszej uchwały Ministrowi Sprawiedliwości, Prezesowi Sądu Rejonowego we Wschowie oraz Staroście Wschowskiemu.

 

§  3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                          Przewodniczący

 Rady Miejskiej

 

         Franciszek Baśczyn


Uchwała Nr 17,180,11 - stanowisko radnych - zamiar likwidacji Sądu we Wschowie.doc
Rozmiar: 33.00 KB
Data publikacji: 2012-12-05 10:36:44
Ilość pobrań: 182

Data publikacji: 2012-12-05 10:35:29 (465 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-12-05 10:36:44 Dodano załącznik: Uchwała Nr 17,180,11 - stanowisko radnych - zamiar likwidacji Sądu we Wschowie.doc (Uchwala_Nr_17,180,11_-_stanowisko_radnych_-_zamiar_likwidacji_Sadu_we_Wschowie[3697x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa