Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XVIII/183/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla działek

UCHWAŁA NR  XVIII/183/12

 

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 23 lutego 2012r.

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla działek ozn.nr ew.594 i 595 we Wschowie.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku,Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.14 ust.1,2,4 i art.27 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 roku, Nr 80 poz.717 ze zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/166/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 lutego 2008 roku zwaną dalej „Zmianą planu”, w zakresie działek ozn.nr ew.594 i 595 we Wschowie, wchodzących w skład jednostki bilansowej ozn. symbolem „G-35-KP i G-37-U(cz.)”.

 

§ 2

Granice obszaru objętego projektem Zmiany planu przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały w skali 1:2000.

 

§ 3

Przedmiot ustaleń Zmiany planu obejmuje zakres określony w art.15 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu.

 

§ 4

Opracowanie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może następować odrębnie dla poszczególnych działek objętych planem.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XVII/171/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla działek ozn.nr ew.594 i 595(cz.) we Wschowie.

 

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady  Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn

 

                                                          

 

UZASADNIENIE

 

do projektu Uchwały Nr XVIII/   /2012

Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia 23 lutego 2012 roku

 

           

Rada Miejska we Wschowie w dniu 26 stycznia 2012 roku podjęła uchwałę Nr XVII/171/12 w sprawie Zmiany mpzp miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru działek ozn.nr ew. 594 i 595(cz.) we Wschowie.

W treści uchwały  w §1 wystąpiła omyłka pisarska, w zakresie oznaczenia działki nr ew.595 i symbolu jednostki bilansowej.

 

W treści §1 uchwały jest …. „ , w zakresie działek ozn.nr ew.594 i 595(cz.)we Wschowie, wchodzących w skład jednostki bilansowej ozn. symbolem G-35-KP i G-37-U”,

a winno być… „, w zakresie działek ozn.nr ew.594 i 595 we Wschowie, wchodzących w skład jednostki bilansowej  ozn. symbolem G-35-KP i G-37-U(cz.)”. 

           

Zasięg Zmiany planu ograniczony do obszaru przedstawionego na załączniku graficznym do niniejszej uchwały w skali 1:2000, pozostaje bez zmian.

 

Sporządzenie i zatwierdzenie Zmiany planu umożliwi zagospodarowanie terenów zgodnie z potrzebami właścicieli i polityką przestrzenną Gminy.

 

Wnioskowana uchwała umożliwi przystąpienie do opracowania projektu Zmiany planu. W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa wnioskuje o jej podjęcie.

 

Opracował:

Leszek Piotrowski

 

Wydz. PP

 

Wschowa, dnia 30 stycznia 2012 roku

 

 

 

 

 

 

 

 Uchwała Nr 18,183,12 - zm m.p.z.p. Wschowa - G-35-KP+G-37-U (cz.).doc
Rozmiar: 549.50 KB
Data publikacji: 2012-12-05 10:58:36
Ilość pobrań: 286

Data publikacji: 2012-12-05 10:51:13 (637 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-12-05 10:58:36 Dodano załącznik: Uchwała Nr 18,183,12 - zm m.p.z.p. Wschowa - G-35-KP+G-37-U (cz.).doc (Uchwala_Nr_18,183,12_-_zm_m[3700x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa