Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XVIII/184/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.

UCHWAŁA  NR XVIII/184/12

 

RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE

z dnia  23 lutego 2012r.

 

w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży

                  nieruchomości.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art.34 ust.1 pkt.3,art.37 ust.1, ust.2 pkt.1, 6 i 9 ,art.67, art. 68 ust. 1 pkt. 7 i 10  i ust.1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2010  roku Nr 102, poz.651 ze zmianami)  Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym - głównemu najemcy lokali mieszkalnych położonych:

 

1)      przy ul. Niepodległości 35/6 we Wschowie;

2)      w Osowej Sieni 19/2;

3)      przy ul. Boh.Westerplatte 13/3.

 

2.      Wyraża się zgodę na  udzielenie przez Burmistrza Miasta  i Gminy Wschowa  bonifikaty  od

      ceny sprzedaży w wysokości:

 

1)      90% dla lokalu wymienionego w § 1 ust.1 pkt.1;

2)      95% dla lokalu wymienionego w § 1 ust.1 pkt.2 i 3.

 

3.      Warunkiem udzielenia  bonifikaty, o której mowa w § 1  ust. 2 jest: jednorazowa zapłata ceny nieruchomości, pomniejszonej o udzieloną bonifikatę przed dniem zawarcia umowy przenoszącej  własność oraz usytuowanie lokalu mieszkalnego w budynku liczącym powyżej dwóch  lokali   mieszkalnych.

 

4.      Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargowym:

 

1)      działki  gruntu położonej w Przyczynie Dolnej  oznaczonej numerem ewidencyjnym 78 o powierzchni 0,1600 ha;

2)      nieruchomości zabudowanej położonej we Wschowie przy ul. Poprzecznej na działce oznaczonej numerem 1047/5 o powierzchni 0,0114 ha;

3)      działki gruntu oznaczonej numer ewidencyjnym 1740/2 o powierzchni 0,3479 ha położonej we Wschowie;

4)      lokalu użytkowego o powierzchni 25,50 m2   położonego we Wschowie przy
ul. Niepodległości  nr  17;

5)      lokalu użytkowego o powierzchni 58,11 m2  położonego we Wschowie przy ul.Powst.Wlkp.

           nr 10;

6)      lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni 31,80 m2 położonego we Wschowie przy
ul. Boh. Westerplatte nr 2;

7)      lokalu mieszkalnego nr 8 o powierzchni 39,33 m2 położonego we Wschowie przy

           ul. T. Kościuszki  nr 14;

8)      strychu (do adaptacji na cele mieszkaniowe) o powierzchni 45,25 m2 położonego  we Wschowie w budynku przy ul. Obr. Warszawy 14, usytuowanym na działce 1711/1 o powierzchni 0,0809 ha.

 

2

 

5.      Wyraża się zgodę na zbycie  w trybie bezprzetargowym (na poprawę warunków zagospodarowania  nieruchomości przyległej) - działek  usytuowanych na zapleczu nieruchomości  zabudowanych  mieszkaniowych położonych przy ul. Sportowej we Wschowie oraz  wyraża się  zgodę na udzielenie  przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa bonifikaty w wysokości   50 %  od ceny zbycia tych działek:

 

1)   nr 1871/ 15 i 1857/3 o łącznej powierzchni 0,0126 ha na poprawę funkcjonowania

      nieruchomości  usytuowanej na działce 1868-przy ul. Strzeleckiej 3;

2)   nr 1871/16  i 1857/4  o łącznej powierzchni 0,0162 ha na poprawę funkcjonowania

      nieruchomości  usytuowanej na działce 1867-przy ul. Strzeleckiej 3a;

3)  nr 1857/5 i 1857/6 o łącznej powierzchni 0,0298 ha na poprawę funkcjonowania nieruchomości

      usytuowanej na działkach 1866 i 1865-przy ul. Strzeleckiej 5;

4)  nr 1857/7 o powierzchni 0,0212 ha na poprawę funkcjonowania nieruchomości usytuowanej na

      działce 1864-przy ul. Strzeleckiej 7;

5)  nr 1857/8 o powierzchni 0,0216 ha na poprawę funkcjonowania nieruchomości usytuowanej na

     działce 1863-przy ul. Strzeleckiej 9;

6)  nr 1857/9 o powierzchni 0,0220 ha na poprawę funkcjonowania nieruchomości usytuowanej na

     działce 1862-przy ul. Strzeleckiej 11;

7)   nr 1857/10 o powierzchni 0,0234 ha na poprawę funkcjonowania nieruchomości usytuowanej

      na  działce  1861-przy ul. Strzeleckiej 13;

8)   nr 1857/11 o powierzchni 0,0246 ha na poprawę funkcjonowania nieruchomości usytuowanej

      na  działce 1860-przy ul. Strzeleckiej 15;

9)  nr 1857/13  i nr 1856/1o łącznej powierzchni 0,0536 ha na poprawę funkcjonowania

      nieruchomości usytuowanej na działce 1858-przy ul. Strzeleckiej 19;

10)   nr 1854/3 o powierzchni 0,0247 ha na poprawę funkcjonowania nieruchomości usytuowanej

      na  działce 1855-przy ul. Strzeleckiej 21.

 

6.      Warunkiem udzielenia bonifikaty przy zbyciu działek wymienionych w § 1 ust. 5   jest jednorazowa zapłata ceny nieruchomości pomniejszonej  o  udzieloną bonifikatę przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

 

7.  Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym - udziału  Gminy wynoszącego
     105,20/761,59 części w nieruchomości wspólnej położonej we Wschowie przy

      ul. Niepodległości 13, 13a, 15.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta  i Gminy Wschowa.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Franciszek  Baśczyn

 

 

 

UZASADNIENIE

do projektu uchwały o zbyciu nieruchomości

i udzieleniu bonifikaty

 

ad.§ 1,ust.1, 2 i 3)

Wymienione w § 1 -ust..1 lokale mieszkalne będą zbywane w trybie bezprzetargowym na rzecz  ich głównych najemców ( na podstawie złożonych wniosków o wykup) i przysługującego pierwszeństwa w ich nabyciu. Umowy najmu  na przedmiotowe lokale są zawarte na czas nieoznaczony-zatem -na podstawie art.34 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami  -głównemu najemcy lokalu mieszkalnego przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu.

W wymienionych lokalach nie były wykonywane większe remonty w ostatnich latach.

Lokal mieszkalny wymieniony w ust.1 pkt.1 usytuowany jest w budynku, w których znajduje się powyżej dwóch samodzielnych lokali-w związku z czym proponuje się udzielenie 90% bonifikaty od ceny sprzedaży.

Lokale mieszkalne wymienione w ust.1 pkt.2 i 3 usytuowane są w budynkach powyżej dwóch samodzielnych lokali i są ostatnimi w tych budynkach-w związku z czym proponuje się 95% bonifikaty od ceny sprzedaży.

Cenę zbycia lokalu ustala się na podstawie wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Zgodnie z art.68  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102,poz.650 ze zm.)-właściwy organ może udzielić bonifikaty od ustalonej ceny zbycia nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny za zgodą rady.

 

ad.§ 1 ust.4)

 

Działka gruntu nr  78 wymieniona  w  pkt.1 położona jest w miejscowości Przyczyna Dolna ,

 a projekt uchwały o jej zbyciu został zainicjowany w związku ze złożonym wnioskiem o jej nabycie. Działka nie jest przedmiotem dzierżawy.

Działka numer 78 będzie zbywana w drodze przetargu (ograniczonego)-zgodnie z art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o  gospodarce nieruchomościami. Przetarg winien być ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości, gdyż przedmiotowa działka nie posiada dostępu do drogi.

Dla miejscowości Przyczyna Dolna - jest  uchwalony obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (uchwała Nr XX/166/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14.02.2008r.-i wg tego planu działka 78 objęta jest planem i usytuowana jest na obszarze oznaczonym symbolem "I-3 MN,U"-teren przeznacza się pod zabudowę: mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę usługową.

 

Nieruchomość zabudowana (budynkiem garażowym) położona we Wschowie przy  ul. Poprzecznej, na działce 1047/5 zgodnie z m.p.z.p. zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/166/08 z dnia 14.02.2008r. usytuowana jest w obszarze oznaczonym symbolem "A-4 KP"-teren przeznacza się pod miejsca postojowe dla pojazdów samochodowych.

Został złożony wniosek osoby zainteresowanej nabyciem. Budynek jest w stanie technicznym złym

i wymaga naprawy (dach)-dlatego też-proponuje się jego zbycia -z przeznaczeniem jw.. Sprzedaż nastąpi w trybie przetargowym - zgodnie z art.37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami .

Zawarte umowy dzierżawy garaży zostały wypowiedziane i do czasu sprzedaży wygasną.

 

Działka gruntu nr 1740/2  położona we Wschowie pomiędzy ul. Konradowską a ul. Przemysłową -zgodnie z uchwalonym m.p.z.p. położona jest w obszarze oznaczonym symbolem:"J-4 P,U"-teren przeznacza się pod obiekty działalności produkcyjnej i usługowej oraz inne obiekty służące prowadzeniu działalności gospodarczej takich jak: bazy, składy, magazyny, hurtownie.

Działka powstała w wyniku podziału działki 1740 - w związku ze złożonym wnioskiem o sprzedaż działki-z przeznaczeniem na mały zakład produkcyjny.

Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu-zgodnie z art.37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Lokale użytkowe i lokale mieszkalne wymienione w § 1 ust.4 pkt.4-7 są lokalami wolnymi (najemcy zmarli, bądź zdali lokale).Lokale te są w złym stanie technicznym i wymagają dużych nakładów finansowych na remont-w związku z czym -proponuje się ich zbycie. Sprzedaż nastąpi

w trybie przetargowym - zgodnie z art.37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Wymieniony w pkt. 8 strych o powierzchni 45,25 m2  usytuowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym -(obecnie mieszczą się 3 lokale mieszkalne) - przy ul. Obrońców Warszawy 14 , który to budynek w całości stanowi własność Gminy Wschowa. Istnieje możliwość uzyskania samodzielnego lokalu mieszkalnego (po wykonaniu adaptacji) -i tym samym pozyskanie jednego mieszkania. Gmina nie jest zainteresowana zagospodarowaniem strychu na cele mieszkaniowe- ze względu na konieczność poniesienia kosztów proponuje się zatem sprzedaż strychu w drodze przetargu-celem uzyskania jak najkorzystniejszej ceny.

 

ad.§ 1 ust.5 pkt.1-10 i ust.6)

Wniosek o sprzedaż wymienionych działek  położonych  na zapleczu posesji przy ul. Sportowej złożyli właściciele nieruchomości zabudowanych mieszkaniowych. Ma tutaj zastosowanie art.37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami. ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102,poz.651 ze zm.)-"nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej,

jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

Wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( uchwała Nr XX/166/08

z 14.02.2008r.).-działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem :"J-33-MN,U" -teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną - wolnostojącą i bliźniaczą oraz zabudowę usługową.

Działki te mają tylko pośredni dostęp do drogi publicznej i dotychczas były użytkowane  przez  właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Strzeleckiej. Przedmiotowe zostaną wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego

Ze względu na usytuowanie i przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego najprawdopodobniej ich cena zbycia będzie oscylować w granicach-3.000-6.000 zł+23% VAT, Wnioskuje się wobec tego o udzielenie 50% bonifikaty przy sprzedaży przedmiotowych gruntów (analogicznie jak przy sprzedaży działek na poprawę funkcjonowania przy ul. M. Konopnickiej) - na podstawie art.68 ust.1 pkt.10 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

ad.§ 1 ust.7

Proponuje się sprzedaż udziałów Gminy w częściach wspólnych budynków wymienionych w tym punkcie -w trybie bezprzetargowym na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości (art.37 ust.2 pkt.9 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Wniosek na adaptację części wspólnych złożył współwłaściciel nieruchomości położonej przy ul. Niepodległości 13,13a,15, - celem poprawy funkcjonowania posiadanego już lokalu mieszkalnego.

 

Sporządziła:

Marzanna Gałecka-

Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości

09.02.2012r.

 


Uchwała Nr 18,184,12 - zbycie nieruchomości
Rozmiar: 55.50 KB
Data publikacji: 2012-12-05 11:03:32
Ilość pobrań: 269

Data publikacji: 2012-12-05 11:02:05 (813 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-12-05 11:03:32 Dodano załącznik: Uchwała Nr 18,184,12 - zbycie nieruchomości (Uchwala_Nr_18,184,12_-_zbycie_nieruchomosci[3701x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa