Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XVIII/186/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/104/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia statutu związku komunalnego

UCHWAŁA NR XVIII/186/12

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

 z dnia 23 lutego 2012r.

 

w sprawie:   zmiany Uchwały Nr XII/104/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia statutu związku komunalnego pod nazwą „ Związek Międzygminny  Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich”.

 

 

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 z póź. zmianami/ Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

 

W załączniku do Uchwały Nr XII/104/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia statutu związku komunalnego pod nazwą  „Związek Międzygminny  Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich”, w § 11 skreśla się punkt 1
o brzmieniu: „Uchwalenia statutu Związku”.

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

 Rady Miejskiej

 

        Franciszek Baśczyn

 

 

Uzasadnienie

 

do projektu uchwały w sprawie   zmiany Uchwały Nr XII/104/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia statutu związku komunalnego pod nazwą „ Związek Międzygminny  Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich”.

 

Zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 z póź. zmianami/, gminy wchodzące w skład Związku obowiązane są do przyjęcia projektu statutu, w jednolitym brzmieniu.

W związku z powyższym, w celu dostosowania przyjętego przez Radę Miejską we Wschowie z dnia 25 sierpnia 2011r. projektu statutu Związku do jednolitego jego brzmienia zachodzi konieczność podjęcia tej uchwały.

 

 

Wschowa: 16.02.2012r.

Wydział Spraw Organizacyjnych i Społecznych.

 


Uchwała Nr 18,186,12 - zmiana Uchwały Nr XII,104,11- Statut Miedz. ZWiKW
Rozmiar: 26.50 KB
Data publikacji: 2012-12-05 15:24:11
Ilość pobrań: 188

Data publikacji: 2012-12-05 15:22:22 (562 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-12-05 15:24:11 Dodano załącznik: Uchwała Nr 18,186,12 - zmiana Uchwały Nr XII,104,11- Statut Miedz. ZWiKW (Uchwala_Nr_18,186,12_-_zmiana_Uchwaly_Nr_XII,104,11-_Statut_Miedz[3703x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa