Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIX/189/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2012 roku

UCHWAŁA NR XIX/189/12

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 29 marca 2012r.

 

w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2012 roku

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2012r. w brzmieniu określonym
w załączniku do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

                                                                                             Miejskiej we Wschowie

 

 Franciszek Baśczyn

 

 

 

 

 

Załącznik 

do Uchwały Nr XIX/189/12

Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia 29 marca 2012 r.

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2012 roku

 

 

WPROWADZENIE

 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską we Wschowie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2012 r.”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów
i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w Gminie Wschowa.

 

 

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)   Punkt przetrzymywania, należy przez to rozumieć miejsce czasowego pobytu zwierząt nie będące schroniskiem, w którym zapewnione są właściwe warunki bytowania zwierząt
w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt;

2)   Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2012 roku.

 

§ 2

1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa.

2. Realizatorami Programu są:

1)   na poziomie Gminy Wschowa – Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa;

2)   organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą Wschowa;

 


Rozdział 2

CEL PROGRAMU

 

§ 3

Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

 

Rozdział 3

REALIZACJA ZADAŃ

 

§ 4

Bezdomność psów i kotów jest likwidowana również poprzez wyłapywanie zwierząt bezdomnych, tj. takich, które uciekły, zbłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały.

 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wschowa realizują:

1)   Spółka Komunalna Wschowa, Spółka z o.o., ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa poprzez wyłapywanie oraz przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Punktu przetrzymywania usytuowanego w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków we Wschowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 24, na podstawie zawartej umowy;

2)   Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich;

3)   Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

 

§ 5

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:

1)   Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa poprzez:

a)    zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących;

b)   podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych lub/i przedstawiciela Urzędu;

c)    podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących;

2)   organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

 

§ 6

1)      Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wschowa realizują:

a)      Spółka Komunalna Wschowa, Spółka z o.o., ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa na podstawie zawartej umowy w tym zakresie;

b)      Organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do Punktu przetrzymywania, po wcześniejszym uzgodnieniu z organem.

2)      Transport zwierząt odbywał się będzie zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.).

 

§ 7

Sterylizację albo kastrację zwierząt w Punkcie przetrzymywania dla zwierząt realizują:

1)   Spółka Komunalna Wschowa, Spółka z o.o., ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa na podstawie zawartej umowy z lekarzem weterynarii. Czas przebywania zwierząt
w tymczasowym miejscu ich pobytu powinien wynosić 15 dni, tak aby był kompatybilny z okresem obserwacji w kierunku wścieklizny, Jednocześnie w w/w okresie nie powinno się wykonywać żadnych zabiegów lekarsko-weterynaryjnych z wyjątkiem niezbędnych do ratowania życia zwierzęcia. Zabiegi sterylizacji-kastracji powinny być wykonywane po okresie 15 dniowej obserwacji w sytuacji, gdy zostanie zapewniona zwierzęciu odpowiednia opieka pooperacyjna;  

2)   organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Gminy Wschowa;

3)   Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.

 

§ 8

Za poszukiwanie nowych właścicieli psów i kotów odpowiadają ich dotychczasowi właściciele.

Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt z terenu Gminy, poprzez stworzenie elektronicznej bazy danych na stronie internetowej oraz umieszczenie zdjęć i informacji dotyczącej wyłapanych zwierząt na tej stronie oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

 

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1)   Spółka Komunalna Wschowa, Spółka z o.o., ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli
i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,

2)   Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa poprzez promocję adopcji zwierząt z Punktu przetrzymywania oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa oraz na stronie internetowej www.wschowa.pl,

3)   organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

 

§ 9

Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje:

1)   Spółka Komunalna Wschowa, Spółka z o.o., ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów na podstawie zawartej umowy w tym zakresie;

2)   Za utylizację ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (padliny) odpowiedzialny jest Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, który zleca jej przeprowadzenie dla podmiotu mającego stosowne zezwolenie na koszt Gminy.   

 

§ 10

Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2012 r. wskazuje się gospodarstwo prowadzone przez Hodowlę Zwierząt Zarodowych w Osowej Sieni.

 

§ 11

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych udziałem zwierząt realizuje:

1)   Spółka Komunalna Wschowa, Spółka z o.o., ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii na podstawie zawartej umowy w tym zakresie;

Rozdział 6

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

 

§ 12

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy Wschowa (tj. jednostkami oświatowymi i jednostką kultury) oraz organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

 

Rozdział 7

FINANSOWANIE PROGRAMU

 

§ 13

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone
są w budżecie Gminy Wschowa na 2012r. w kwocie łącznej 95 000,00 zł, w tym: 20 000,00 zł na zakup bud i kojców dla psów oraz 75 000,00 zł na utrzymanie zwierząt, koszty wyłapywania i transportu, usługi weterynaryjne i utylizację padliny.

§ 14

 

Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

U z a s a d n i e n i e

 

           

            W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa
w 2012 roku
, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:

1)      docelowe zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2)      opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3)      odławianie bezdomnych zwierząt;

4)      sterylizację albo kastrację zwierząt;

5)      poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6)      usypianie ślepych miotów i utylizację ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;

7)      wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8)      zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.

Projekt programu zostaje przekazany do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Wschowa.

 

 

 

Sporządził

Wydział Rolnictwa, Ochrony

Środowiska i Infrastruktury

 


Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Rozmiar: 62.50 KB
Data publikacji: 2012-12-17 16:27:15
Ilość pobrań: 294

Data publikacji: 2012-12-17 16:26:02 (528 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-12-17 16:27:15 Dodano załącznik: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi (Uchwala_Nr_19,189,12_-_program_opieki_nad_zwierzetami_bezdomnymi[3712x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa