Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIX/191/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: nabycia nieruchomości.

UCHWAŁA  NR XIX/191/12

 

RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE

z dnia 29 marca 2012 roku

 

w sprawie: nabycia nieruchomości.

 

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 ze zmianami), oraz art.24  ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102,poz.651 ze zm.) oraz art.24 ust.5 pkt.1c i ust.5c ustawy z dnia 17 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ( tekst jednolity Dz.U.z 2007r. Nr 231,poz.1700 ze zm.),Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§  1

 

1.      Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie w zasoby gminne od osoby fizycznej działki gruntu położonej w Konradowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 193/1  o powierzchni 0,0725 ha - celem rozbudowy drogi wraz z infrastrukturą.

2.      Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie w zasoby gminne od Skarbu Państwa-Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Zielonej Górze działki gruntu położonej w Olbrachcicach, oznaczonej numerem ewidencyjnym 18/1 o powierzchni 0,2000 ha - z przeznaczeniem na cele kultury i  kultury fizycznej.

 

 

§  2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

 

§  3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                        Rady  Miejskiej

 

                                                                                                    Franciszek Baśczyn

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do projektu uchwały o nabyciu nieruchomości

z dnia 29 marca 2012r

 

ad.1)

            Wydzielona geodezyjnie działka 193/1 o powierzchni 0,0725 ha położona jest

  w Konradowie  i stanowi własność osoby fizycznej.

Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej nr XIV/126/11 z dnia 27 października 2011r. Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa -przedmiotowa działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem "MP"-tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.

Dla przedmiotowej działki wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 2 grudnia 2010r. znak PP-7330/15/10 zgodnie z którą przedmiotowa działka zostaje przeznaczona pod rozbudowę drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą i zjazdami na drogi publiczne

w Konradowie.Za jej nabycie w zasoby gminne nieruchomości - zostanie wypłacona ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wartość. Nabycie nastąpi w formie aktu notarialnego.

ad.2)

            Rada Sołecka wsi Olbrachcice wnioskuje o nabycie działki numer 18/1 o powierzchni 0,2000 ha od Agencji Nieruchomości Rolnych - celem jej zagospodarowania na potrzeby mieszkańców wsi, tj. kultury i kultury fizycznej - powstający plac rekreacyjno-sportowy.

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze wstępnie wyraziła akceptację na nieodpłatne przekazanie przedmiotowej działki gruntu na rzecz gminy Wschowa - pod  warunkiem spełnienia kilku warunków. Jednym z nich jest podjęcie uchwały Rady Miejskiej we Wschowie wyrażającej zgodę. Gmina ma też przygotować dokumentację geodezyjną, zlecić wycenę oraz opracować dokumentację projektową.

Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej nr XIV/126/11 z dnia 27 października 2011r. Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa -przedmiotowa działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem "MP"-tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.

 

Sporządziła:

Marzanna Gałecka-Wydział GIN

15.03.2012r.


nabycie nieruchomości
Rozmiar: 32.50 KB
Data publikacji: 2012-12-17 16:30:50
Ilość pobrań: 206

Data publikacji: 2012-12-17 16:30:03 (447 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-12-17 16:30:50 Dodano załącznik: nabycie nieruchomości (Uchwala_Nr_19,191,12_-_nabycie_nieruchomosci[3714x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa