Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIX/192/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.

UCHWAŁA  NR XIX/192/12

 

RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE

z dnia  29 marca  2012 roku

 

w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży

                  nieruchomości.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art.34 ust.1 pkt.3 i ust.6,art.37 ust.1, ust.2 pkt.1 i 6, art.67, art. 68 ust. 1 pkt. 7 i 10  i ust.1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010  roku Nr 102, poz.651 ze zmianami)  Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§  1

1.      Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym - głównemu najemcy lokali   mieszkalnych położonych we Wschowie:

1)      przy ul.Strażackiej 1/4;

2)      przy ul.Strażackiej 8a/3;

3)      przy ul.Ks.A.Kostki 50/5.   

2.      Wyraża się zgodę na  udzielenie przez Burmistrza Miasta  i Gminy Wschowa  bonifikaty  od ceny sprzedaży w wysokości 90% dla lokalu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3. 

3.      Warunkiem udzielenia  bonifikaty, o której mowa w ust. 2 jest :jednorazowa zapłata ceny nieruchomości, pomniejszonej o udzieloną bonifikatę przed dniem zawarcia umowy przenoszącej  własność i usytuowanie lokalu mieszkalnego w budynku liczącym powyżej dwóch  lokali   mieszkalnych.

4.      Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargowym:

1)      działki  gruntu położonej w Konradowie  oznaczonej numerem ewidencyjnym 78/2

          o powierzchni 0,1500 ha;

2)      działki gruntu położonej w Konradowie oznaczonej numerem ewidencyjnym 77/2

          o powierzchni 0,3500 ha;

3)      działki gruntu położonej w Łysinach oznaczonej numerem ewidencyjnym 430/2

          o powierzchni 0,8900 ha.

5.      Wyraża się zgodę na zbycie  w trybie bezprzetargowym działki  oznaczonej numerem ewidencyjnym 1317/7 o powierzchni 0,.0298 ha usytuowanej  na zapleczu  nieruchomości  zabudowanej mieszkaniowej, położonej przy ul. M. Konopnickiej 42 we Wschowie, na poprawę warunków zagospodarowania  nieruchomości przyległej. 

6.      Wyraża się  zgodę na udzielenie  przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa bonifikaty  w wysokości   50 %  od ceny sprzedaży dla lokalu, o którym mowa w ust. 5.

7.      Warunkiem udzielenia bonifikaty przy zbyciu działki wymienionej w  ust. 5   jest jednorazowa zapłata ceny nieruchomości pomniejszonej  o  udzieloną bonifikatę przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

 

8.      Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu lokalu użytkowego położonego we Wschowie przy ul.Boh.Westerplatte 2 i wyraża się zgodę na zbycie lokalu najemcy.

 

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta  i Gminy Wschowa.

 

§  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                 Przewodniczący

        Rady Miejskiej

 

                                                                                                               Franciszek  Baśczyn

 

 

UZASADNIENIE

do projektu uchwały o zbyciu nieruchomości i udzieleniu bonifikaty

 

ad.§ 1,ust.1, 2 i 3)

Wymienione w § 1 -ust..1 lokale mieszkalne będą zbywane w trybie bezprzetargowym na rzecz  ich głównych najemców ( na podstawie złożonych wniosków o wykup) i przysługującego pierwszeństwa w ich nabyciu. Umowy najmu  na przedmiotowe lokale są zawarte na czas nieoznaczony-zatem -na podstawie art.34 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami  -głównemu najemcy lokalu mieszkalnego przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu.

W wymienionych  w § 1 ust.1 pkt.1 i 2 lokalach  były wykonywane  remonty w ostatnich latach-dlatego propozycja  wysokości bonifikaty (po uwzględnieniu w wycenie) zostanie przedstawiona w terminie późniejszym-po wykonaniu operatów szacunkowych).

Lokal mieszkalny wymieniony w ust.1 pkt.3 usytuowany jest w budynku, w których znajduje się powyżej dwóch samodzielnych lokali-w związku z czym proponuje się udzielenie 90% bonifikaty od ceny sprzedaży.

 

Cenę zbycia lokalu ustala się na podstawie wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Zgodnie z art.68  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102,poz.650 ze zm.)-właściwy organ może udzielić bonifikaty od ustalonej ceny zbycia nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny za zgodą rady.

 

ad.§ 1 ust.4)

 

Działki gruntu nr  78/2  i 77/2  wymienione  w  pkt.1 położone są  w miejscowości Konradowo ,

 a projekt uchwały o jej zbyciu został zainicjowany w związku ze złożonym wnioskiem o ich nabycie. Działki    obecnie  przedmiotem dzierżawy -lecz po przygotowaniu procedury sprzedaży

i zebraniu plonów umowy dzierżawy można wygasić, a działki przeznaczyć do sprzedaży.

Działki numer 78/2 i 77/2  będą zbywane w drodze przetargu -zgodnie z art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o  gospodarce nieruchomościami.

Dla miejscowości Konradowo- jest  obowiązujące  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Wschowa (uchwała Nr XIV/126/1 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27.10.2011r.-i wg tego planu działki 78/2 i 77/2  objęte tym studium są  usytuowane na obszarze oznaczonym symbolem "MP"-teren z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.

W przypadku przeznaczenia w/w działek pod zabudowę koniecznym jest uzyskanie decyzji

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

            Działka 430/2  w Łysinach -wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Wschowa - zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej we Wschowie Nr XIV/126/11 z dnia 27.10.2011r. położona jest na terenach oznaczonych symbolem "R"-tereny z przewagą użytkowania rolniczego".

 

 

ad.§ 1 ust.5

Wniosek o sprzedaż  działki  numer 1317//7 położonej  na zapleczu posesji przy ul.M.Konopnickiej 42 złożył właściciel nieruchomości zabudowanej mieszkaniowej. Ma tutaj zastosowanie art.37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami. ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102,poz.651 ze zm.)-"nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

Wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( uchwała Nr XX/166/08

z 14.02.2008r.).-działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem :"C-25-MN" -teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną - wolnostojącą .

Działka ta nie ma dostępu do drogi publicznej i dotychczas była użytkowana  przez  właściciela nieruchomości położonej przy ul.M.Konopnickiej. Przedmiotowa działka zostanie wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego

Ze względu na usytuowanie i przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego najprawdopodobniej ich cena zbycia będzie oscylować w granicach-3.000-6.000 zł+23% VAT,Wnioskuje się wobec tego o udzielenie 50% bonifikaty przy sprzedaży przedmiotowych gruntów (analogicznie jak to było podejmowane przy sprzedaży działek na poprawę funkcjonowania przy ul.M.Konopnickiej)-na podstawie art.68 ust.1 pkt.10 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

ad.§ 1 ust.7

            Rada Miejska we Wschowie w dniu 30 grudnia 2009r. podjęła Uchwałę Nr XLV/367/09

 w sprawie: pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne. Uchwała obowiązywała w latach 2010-2011.Najemca lokalu wymienionego w pkt.7 złożył wniosek

 w terminie ustalonym przy realizacji uchwały z 2009r. lecz nie zdążył wykupić do końca 2011r. jednakże jest w dalszym ciągu zainteresowany jego nabyciem na własność i obecnie dysponuje środkami finansowymi. Z tego powodu podtrzymania wniosku o nabycie przez dotychczasowego najemcę proponuje się przedłużenie możliwości wykupu przedmiotowego lokalu. Koszt  ponownej wyceny poniesie najemca.

 

 

 

Sporządziła:

Marzanna Gałecka-

Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości

19.03.2012r.

 


zbycie nieruchomości
Rozmiar: 43.50 KB
Data publikacji: 2012-12-17 16:32:31
Ilość pobrań: 195

Data publikacji: 2012-12-17 16:31:31 (505 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-12-17 16:32:31 Dodano załącznik: zbycie nieruchomości (Uchwala_Nr_19,192,12_-_zbycie_nieruchomosci[3715x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa