Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIX/194/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa dla obszaru w rejonie ul. Boczna i ul. Zielony Rynek.

                                              UCHWAŁA NR XIX/194/12

                                                                                                                         

Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia 29 marca 2012r.

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa dla obszaru w rejonie ul. Boczna i ul. Zielony Rynek.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.14 ust.1,2,4 i art.27 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku,                   Nr 80 poz.717 ze zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przystępuje się do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zwanego dalej „Planem”, obszaru we Wschowie w rejonie ul. Boczna i ul. Zielony Rynek.

 

§ 2

 

Granice obszaru objętego projektem Planu przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały w skali 1:2000.

 

§ 3

 

Przedmiot ustaleń Planu obejmuje zakres określony w art.15 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn

 

                                                          

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr XIX/     /2012r.

Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 marca 2012r.

 

 

            Uchwałę inicjującą w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, zwanym dalej „Planem”, podejmuje się na wniosek właściciela terenu, firmy JEDNOŚĆ Spółka z o.o. 67-400 Wschowa ul. Zielony Rynek 7.

 

Zgodnie z art.14 ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zwanej dalej „UPZP”) przed podjęciem uchwały zostało przeprowadzone postępowanie przedplanistyczne.

W ramach tego postępowania Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa wykonał analizę dotyczącą zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa, przygotował materiały geodezyjne do opracowania Planu oraz ustalił niezbędny zakres prac planistycznych.

 

W wyniku analizy stwierdzono, że rozwiązania  przewidywane Planem będą zgodne z kierunkami polityki przestrzennej, określonymi w Studium jako PP - tereny z przewagą funkcji gospodarczych – przemysłowych, usługowych, naprawczych oraz baz, składów i magazynów ( tereny skoncentrowanej aktywności gospodarczej ), z wyłączeniem aktywności związanych z produkcją rolniczą i obsługą rolnictwa oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 .           

 

Zasięg planu ograniczony został wyłącznie do obszaru przedstawionego na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, w skali 1:2000.

 

Sporządzenie i zatwierdzenie Planu umożliwi zagospodarowanie terenów zgodnie z potrzebami właścicieli i kierunkami polityki przestrzennej Gminy.

 

Wnioskowana uchwała umożliwi przystąpienie do opracowania projektu Planu.                     W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa wnioskuje o jej podjęcie.

 

Opracował:

Wydz. PP - Leszek Piotrowskiprzyst.do zm. mpzp Wschowa ul.Boczna i Zielony Rynek
Rozmiar: 628.50 KB
Data publikacji: 2012-12-17 16:35:46
Ilość pobrań: 196

Data publikacji: 2012-12-17 16:34:23 (467 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-12-17 16:35:46 Dodano załącznik: przyst.do zm. mpzp Wschowa ul.Boczna i Zielony Rynek (Uchwala_Nr_19,194,12_-_przyst[3717x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa