Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIX/195/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych

UCHWAŁA NR XIX/195/12

                                                                                                                                    

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 29 marca 2012r.

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru  przy ul. Kazimierza Wielkiego we Wschowie.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.14 ust.1,2,4 i art.27 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80 poz.717 ze zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przystępuje się do sporządzenia Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/166/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 lutego 2008 roku zwaną dalej „Zmianą planu”, obszaru we Wschowie w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

 

§ 2

 

Granice obszaru objętego projektem Zmiany planu przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały w skali 1:2000.

§ 3

 

Przedmiot ustaleń Zmiany planu obejmuje zakres określony w art.15 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu.

 

§ 4

 

Opracowanie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może następować odrębnie dla poszczególnych działek objętych planem.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady  Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn

                                                                                  

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIX/    /12r.

Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia 29 marca 2012 roku

 

            Uchwałę inicjującą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy i terenów funkcjonalnie z nim związanych, zatwierdzonego uchwałą nr XX/166/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 lutego 2008 r. (Dz.Urz.Woj.Lub.z 2008 r. Nr 25,poz.573), zwaną dalej „Zmianą planu”, podejmuje się na wniosek właścicieli  terenu.

 

Zgodnie z art.14 ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zwanej dalej „UPZP”) przed podjęciem uchwały zostało przeprowadzone postępowanie przedplanistyczne.

W ramach tego postępowania Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa wykonał analizę dotyczącą zasadności przystąpienia do sporządzenia Zmiany planu i zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa, przygotował materiały geodezyjne do opracowania Zmiany planu oraz ustalił niezbędny zakres prac planistycznych.

W wyniku analizy stwierdzono, że rozwiązania  przewidywane Zmianą planu będą zgodne z kierunkami polityki przestrzennej, określonymi w Studium jako PP – tereny z przewagą funkcji gospodarczych.                  

Zasięg Zmiany planu ograniczony został wyłącznie do obszaru przedstawionego na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, w skali 1:2000.

 

Sporządzenie i zatwierdzenie Zmiany planu umożliwi zagospodarowanie terenów zgodnie z potrzebami właścicieli i polityką przestrzenną Gminy.

 

Wnioskowana uchwała umożliwi przystąpienie do opracowania projektu Zmiany planu.                                         W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa wnioskuje o jej podjęcie.

 

Opracował:

Leszek Piotrowski

 

Wydz. PP

 

 

 

 


przyst.do zm.mpzp Wschowa -ul.K.Wielkiego
Rozmiar: 1 069.50 KB
Data publikacji: 2012-12-17 16:38:23
Ilość pobrań: 200

Data publikacji: 2012-12-17 16:36:20 (583 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-12-17 16:38:23 Dodano załącznik: przyst.do zm.mpzp Wschowa -ul.K.Wielkiego (Uchwala_Nr_19,195,12_-_przyst[3718x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa