Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIX/197/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

    UCHWAŁA  NR XIX/197/12

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 29 marca 2012 roku

 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań inwestycyjnych
                      finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Postanawia się  zaciągnąć  pożyczkę w  Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.202.366 zł. (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć złotych) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych  ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań:

1.       Remonty sal wiejskich w Gminie Wschowa- Lgiń, Kandlewo, Siedlnica, Łysiny             w kwocie 446 794 zł,

2.        Budowa kompleksu boisk sportowych w Osowej Sieni                                                            w kwocie 455 572 zł,

3.       Remont Sali wiejskiej w Hetmanicach w raz z dobudową zaplecza sanitarnego

       w kwocie 300 000 zł.

§ 2

 

Spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Umowami o przyznanie pomocy zawartymi z Samorządem Województwa Lubuskiego.

 

§ 3

 

Zabezpieczeniem  spłaty pożyczki będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

 

                                                                            § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn

 

 

 

 

               UZASADNIENIE

 

do Projektu Uchwały Nr XIX/    /12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 

Gmina Wschowa przystępuje do procedur przetargowych na realizację trzech projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Terminy złożenia wniosków o płatność na poszczególne inwestycje są następujące:

1. Remonty sal wiejskich w Gminie Wschowa- Lgiń, Kandlewo, Siedlnica, Łysiny: 15.07.2012r. – 31.07.2012r. (wniosek pośredni) oraz 15.11.2012r. – 30.11.2012r. (wniosek końcowy)

2. Budowa kompleksu boisk sportowych w Osowej Sieni: 15.11.2012r. – 30.11.2012r.

3. Remont Sali wiejskiej w Hetmanicach w raz z dobudową zaplecza sanitarnego: 15.10.2012r. – 31.10.2012r.

W powyższych założeń wynika, iż ostateczne rozliczenie wszystkich inwestycji nastąpi w IV kwartale 2012r. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków o płatność pracownicy Departamentu Programów Obszarów Wiejskich mają 3 miesiące od dnia złożenia na weryfikację dokumentów. Ponadto do tego terminu nie wlicza się okresu przeznaczonego na złożenie uzupełnień/wyjaśnień. Stąd pewnym jest, że Gmina Wschowa nie otrzyma dofinansowania w bieżącym roku. W związku z powyższym koniecznym staje się zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów w łącznej kwocie 1 202 366 PLN.

 

 

Wschowa, 22.03.2012r.

Opracowała: Sylwia Gulczyńska

 


Pożyczka na wyprzedzające finansowanie UE
Rozmiar: 46.00 KB
Data publikacji: 2012-12-18 08:51:40
Ilość pobrań: 223

Data publikacji: 2012-12-18 08:50:31 (741 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-12-18 08:51:40 Dodano załącznik: Pożyczka na wyprzedzające finansowanie UE (Uchwala_Nr_19,197,12_-_pozyczka__na_wyprzedzające_finansowanie_UE[3720x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa