Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIX/198/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 marca 2012 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok.

          UCHWAŁA NR  XIX/198/12

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 29 marca 2012

 

w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1 240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje.

 

§ 1

 

W uchwale Nr XVI/166/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok dokonuje się następujących zmian:

 

1. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2. W załączniku Nr 2 „ Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

3. W załączniku Nr 7 „ Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2012 rok”

dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

4.      W załączniku Nr 12 „Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

 

§  2

Planowane po zmianach:

1.      Dochody stanowią  kwotę 60 801 523,00 zł.

1.1  Dochody bieżące stanowią kwotę  52 481 235,00 zł.

1.2  Dochody majątkowe stanowią kwotę  8 320 288,00  zł.

 

2. Wydatki stanowią  kwotę 64 400 646,00  zł.

2.1 Wydatki bieżące stanowią kwotę 52 769 384,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę  11 631 262,00 zł.

 

3. Deficyt  budżetu w kwocie 3 599 123,00 zł. zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę, z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  oraz  z wolnych środków.

 

      4. Przychody i rozchody budżetu po zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

 

             § 3

 

§ 11 ust. 1 Uchwały Nr XVI/166/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

 

„1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki oraz  emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa do kwoty 2 000 000,00 zł.,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa do kwoty 2 704 873,00 zł.,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytu i pożyczki do kwoty 4 597 493,00 .”

 

 

            § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                   Rady Miejskiej we Wschowie

 

              Franciszek Baśczyn


Zmiana uchwały budżetowej na 2012r
Rozmiar: 74.50 KB
Data publikacji: 2012-12-18 08:53:39
Ilość pobrań: 186
Dochody
Rozmiar: 105.61 KB
Data publikacji: 2012-12-18 08:53:59
Ilość pobrań: 202
Wydatki
Rozmiar: 169.40 KB
Data publikacji: 2012-12-18 08:54:12
Ilość pobrań: 218
Przychody i rozchody
Rozmiar: 20.00 KB
Data publikacji: 2012-12-18 08:54:31
Ilość pobrań: 193
Dot. fin. publ.
Rozmiar: 22.50 KB
Data publikacji: 2012-12-18 08:54:51
Ilość pobrań: 184
Wydatki majątkowe
Rozmiar: 118.93 KB
Data publikacji: 2012-12-18 08:55:07
Ilość pobrań: 211

Data publikacji: 2012-12-18 08:52:12 (633 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-12-18 08:53:39 Dodano załącznik: Zmiana uchwały budżetowej na 2012r (Uchwala_Nr_19,198,12_-_zmiana_uchwaly_budzetowej_na_2012r[3721x1].doc) Marcin Malanowski
2012-12-18 08:53:59 Dodano załącznik: Dochody (Uchwala_Nr_19,198,12_-_Zalacznik_Nr_1_-_dochody[3721x2].pdf) Marcin Malanowski
2012-12-18 08:54:12 Dodano załącznik: Wydatki (Uchwala_Nr_19,198,12_-_Zalacznik_Nr_2_-_wydatki[3721x3].pdf) Marcin Malanowski
2012-12-18 08:54:31 Dodano załącznik: Przychody i rozchody (Uchwala_Nr_19,198,12_-_Zalacznik_Nr_3_-_przychody_i_rozchody[3721x4].xls) Marcin Malanowski
2012-12-18 08:54:51 Dodano załącznik: Dot. fin. publ. (Uchwala_Nr_19,198,12_-_Zalacznik_Nr_4_-_dot[3721x5].xls) Marcin Malanowski
2012-12-18 08:55:07 Dodano załącznik: Wydatki majątkowe (Uchwala_Nr_19,198,12_-_Zalacznik_Nr_5_-_wydatki_majatkowe[3721x6].pdf) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa