Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XX/205/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości gminnej dla samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.

UCHWAŁA NR  XX/205/12

 

RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE

z dnia 26 kwietnia 2012r.

 

 

w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości gminnej dla samorządowej instytucji kultury    
                    pod nazwą Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.

 

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a i lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 102, poz. 651 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie z dniem 01 maja 2012 r. mienia gminnego na czas nieokreślony z przeznaczeniem na działalność kulturalno-sportową dla Centrum Kultury
i Rekreacji we Wschowie, obejmującego nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka
o numerze ewidencyjnym 515/1 o powierzchni 0,1600 ha, położoną w obrębie Lgiń,  zapisaną w księdze wieczystej KW nr 21800.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                     Rady  Miejskiej

 

 

                                                                                                 Franciszek Baśczyn

 


 

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr XX/   /12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gminnej dla samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.

 

 

Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie wnioskiem z dnia 03-04-2012r. (data wpływu do tut. Urzędu) zwróciło się z prośbą o przekazanie działki nr 515/1, obręb Lgiń w użyczenie. Działka nr 515/1, obręb Lgiń jest wykorzystywana jako pole namiotowe zarządzane prze CKiR Wschowa. Okoliczne działki o nr 513/2, 145, 515/3 obręb Lgiń zostały w roku 2011przekazane na czas nieokreślony w użyczenie dla CKiR.

Zatem uzasadniony jest wniosek CKiR o przekazanie w użyczenie działki nr 515/1, obręb Lgiń na czas nieokreślony.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami) dotyczącym określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony należy wyłącznie do właściwości rady gminy. Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

 

 

Sporządziła:

Katarzyna Lorych – inspektor ds. nieruchomości w Wydziale GIN

06-04-2012 r.

 

 


Użyczenie - Lgiń pole namiotowe
Rozmiar: 31.00 KB
Data publikacji: 2012-12-19 16:41:27
Ilość pobrań: 296

Data publikacji: 2012-12-19 16:40:18 (570 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-12-19 16:41:27 Dodano załącznik: Użyczenie - Lgiń pole namiotowe (Uchwala_Nr_20,205,12_-__uzyczenie_-_Lgin_pole_namiotowe[3729x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa